СУДОВА ПСИХОЛОГІЯ ЯК СКЛАДОВА СИСТЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Надія Вікторівна Береза

Анотація


Береза Н. В. Судова психологія як складова системи юридичної психології.

Досліджено, що значний розвиток психологічної науки є характерним для нашого часу. Роль наукових знань, що вивчають закономірності людської психіки у сфері дії права лише зростає. З’ясовано, що підтвердженням цьому є особливий інтерес до такої галузі психологічної науки, як юридична психологія. Практика показує, що дуже часто, у повсякденному житті, юридичну психологію ототожнюють із судовою психологією. Ця проблема сформувала мету дослідження – з’ясувати місце судової психології в системі юридичної психології. Завдання досліджуваної проблематики – провести аналіз наукових та навчальних публікацій, в яких започатковано її вирішення.

Береза Н. В. Судебная психология как составляющая системы юридической психологи.

Исследовано, что значительное развитие психологической науки характерно для нашего времени. Роль научных знаний, изучающих закономерности человеческой психики в сфере действия права только растет. Подтверждением этому является особый интерес к такой отрасли психологической науки как юридическая психология. Практика показывает, что очень часто, в повседневной жизни, юридическую психологию отож-дествляют с судебной психологией. Эта проблема сформировала цель исследования – выяснить место судебной психологии в системе юридической психологии. Задача исследуемой проблематики – провести анализ научных и учебных публикаций, в которых есть начало ее решения.

Bereza N. Forensic psychology as a part of legal psychology.

Our time is characterized by the significant development of psychological science. The role of scientific knowledge, studying patterns of the human psychics in the area of  the law has just been growing. The proof of this is the particular interest to such field of psychology as legal psychology. Experience shows that in everyday life legal psychology often is identified with forensic psychology. This problem has formed a research goal to find a place in the system of forensic psychology in the system of the legal psychology. So the objective of the investigated problems is to analyze scientific and educational publications, which launched its solution.


Ключові слова


психологія; судова психологія; юридична психологія; система юридичної психології; складові системи юридичної психології

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бедь. В. В. Юридична психологія: навчальний посіб. / В. В. Бедь – [вид. 4-е, стереотипне] – Львів : Новий світ – 2000, 2006. – 376 с.

Коновалова В.О. Юридична психологія : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. – К. : Видавн. дім «Ін Юре»», 2005. – 424 с.

Юридична психологія : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. і фак. / В. Г. Андросюк, Л. І. Казміренко, Я. Ю. Кондратьєв та ін.. ; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К. : Видав. дім «Ін Юре», 1999. – 352 с.

Юридична психологія : підручник [Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та інші] / за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К. : КНТ, 2007. – 360 с.

Бочелюк В. Й. Юридична психологія : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.