ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

Валентина Миколаївна Слома

Анотація


Слома В. М. Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні.

Досліджено поняття агробізнесу та його складові елементи. Характеризується державно-правове регулювання сільського господарства, необхідність в якому зумовлюється тим, що держава несе відповідальність за забезпечення нормальних соціальних умов для своїх громадян, забезпечення громадян продовольством та іншими сільськогосподарськими товарами у достатній кількості. Досліджено організаційно-правові питання діяльності аграрних товаровиробників, договірна діяльність в АПК та інші питання.

Слома В. Н. Правовое обеспечение функционирования агробизнеса в Украине.

Исследуется понятие агробизнеса и его составляющие элементы. Характеризуется государственно-правовое регулирование сельского хозяйства, необходимость в котором обусловлена тем, что государ-ство несет ответственность за обеспечение нормальных социальных условий для своих граждан, обеспе-чения граждан продовольствием и другими сельскохозяйственными товарами в достаточном количестве. Исследованы организационно-правовые вопросы деятельности аграрных товаропроизводителей, договор-ная деятельность в АПК и другие вопросы.

Sloma V. Framework of agribusiness in Ukraine.

This paper examines the concept of agribusiness and its components. It is characterized by state-legal regulation of agriculture, the need for which is due to the fact that the state is responsible for ensuring normal social conditions for its citizens, providing citizens with food and other agricultural products in sufficient quantity. Organizational and legal issues of agricultural producers, contract work in agriculture and other issues.


Ключові слова


аграрний бізнес; правове регулювання; договір; господарське товариство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Абрамович І. А. Теоретичні основи та форми прояву аграрного бізнесу [Електронний ресурс] / І. А. Абра-мович // Ефективна економіка. – 2011. – 12. – Режим доступу : // http://www.economy.nayka.com.ua.

Ващишин М. Я. Деякі проблемні аспекти аграрного права // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Дванадцяті осінні юридичні читання». Ч. І (м. Хмельницький, 8–9 листоп. 2013 р.). – Хмельницький, 2013.

Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК / В. Корольов // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 4.

Ломакіна І. Державно-правове регулювання сільського господарства України / І. Ломакіна // Підпри-ємництво, господарство і право. – 2009. – № 10.

Марченко С. Поняття «товарне сільськогосподарське виробництво» як правова категорія / С. Марченко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12.

Машевська Л. До питання про поняття «джерела аграрного права» / Л. Машевська // Підприємни-цтво, господарство і право. – 2010. – № 2.

Мостовий Г. І. Агробізнес: державне регулювання : моногр. / Г. І. Мостовий – Х.: Основа, 2002. – 300 с.

Підгребельна М. Агрохолдинги як великотоварні підприємства в аграрному бізнесі / М. Підгребельна //

Полюхович Л. Деякі організаційно-правові питання підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника в контексті вимог Світової організації торгівлі / Л. Полюхович // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 10.

Попова О. Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку / О. Попова // Економіка України. – 2012. – № 5.

Семенов В. Ф. Загальний курс агробізнесу : навч. посіб. / В. Ф. Семенов, І. Ю. Сіваченко, В. П. Федоряк ; за ред. В. Ф. Семенова, І. Ю. Сіваченка. – К. : Т-во «Знання»¸ КОО, 2000. – 301 с.

Статівка А. М. Договори в системі агропромислового комплексу України в умовах ринкових відносин: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / А. М. Статівка – Х., 1998.

Фоміна К. Конкурентоспроможність АПК в контексті євро-інтеграційних процесів України / К. Фоміна // Правовий тиждень. – 2008. – № 22.

Щербина С. В. Механізми формування державної політики у сфері інформаційного забезпечення аграрного сектору економіки України [Електронний ресурс] / С. В. Щербина. – Режим доступу : // http://academy.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.