ЗАСТАВА ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Людмила Михайлівна Саванець

Анотація


Саванець Л. М. Застава цінних паперів за законодавством україни та іноземних держав: порівняльний аналіз.

Досліджено питання застави цінних паперів за законодавством України та іноземних держав. Акцентується увага на джерелах правового регулювання застави цінних паперів в Україні, Польщі, США, Великобританії. Проаналізовано концепцію інституту застави цінних паперів в українській, польській, англійській та американській правових системах. Здійснено порівняльну характеристику підстав виникнення застави цінних паперів в Україні та іноземних державах. З’ясовано особливості застави окремих видів цінних паперів.

Саванец Л. М. Залог ценных бумаг по законодательству Украины и иностранных государств: сравнительный анализ.

Исследован вопрос залога ценных бумаг по законодательству Украины и иностранных государств. Акцентируется внимание на источниках правового регулирования залога ценных бумаг в Украине, Польше, США, Великобритании. Проанализирована концепция института залога ценных бумаг в украинской, польской, английской и американской правовых системах. Осуществлена сравнительная характеристика принципов возникновения залога ценных бумаг в Украине и иностранных государствах. Выяснены осо-бенности залога отдельных видов ценных бумаг.

Savanets L. The pledge of securities under Ukrainian law and laws of foreign countries: comparative analysis.

The article investigates the issue of the pledge of securities under Ukrainian law and laws of foreign countries. The author focuses on sources of legal regulation of pledge of securities in Ukraine, Poland, USA and UK. The conception of pledge of securities institution in Ukrainian, Polish, English and American legal systems is analyzed. The comparative characteristic of the appear grounds of pledge of securities in Ukraine and foreign countries is realized. The peculiarities of certain types of pledge of securities are ascertained.


Ключові слова


застава цінних паперів; цінні папери; бездокументарні цінні папери; застава

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загорулько О. А. Заклад як речовий спосіб забезпечення виконання зобов’язань : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. / О. А. Загорулько. – Х., 1997. – 20 с.

Гриджук Д. М. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань / Д. М. Гриджук, В. О. Олійник. – К.: Оріяни, 2002. – 321 с.

Макаренко Г. В. Речово-правові засоби забезпечення за цивільним законодавством України / Г. В. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – Вип. 33. – С. 226–231.

Павлодский Е. Каким быть закону об ипотеке / Е. Павлодский // Закон. – 1993. – № 3. – С. 48.

Варнавская Е. В. Особенности кредитования под залог ценных бумаг / Е. В. Варнавская // Молодой ученый. – 2013. – № 1. – С. 90–93.

Sokal P. Zastaw na papierach wartościowych w prawie polskim, angielskim i amerykańskim / P. Sokal // Prawo spółek. – 2007. – № 7-8 (127-128). – S. 71–80.

Smith E. E. The new article Uniform Commercial Code / E. E. Smith ; ed. C. Cooper. – Chicago, 2010. – 312 p.

Виговський О. І. Правове регулювання застави бездокументарних цінних паперів / О. І. Виговський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2003. – Вип. 39, – ч. 1 . – С. 162–166.

Кізлова О. С. Вексель у заставних правовідносинах за законодавством України / О. С. Кізлова // Науко-вий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 5. – С. 100–103.

Маковская А. А. Залог денежных средств и ценных бумаг / А. А. Маковская. – М., 1999. – 227 с.

Дякович М. Особливості застави цінних паперів / М. Дякович // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. – 2001. – № 1. – С. 327–330.

Contemporary Business Law. Principles and Cases / Reitzel J.D., Lyden D. P., Roberts N. J., Severance G. B. – New York, 2010. – 1500 p.

Jastrzębski J. Pojęcie papieru wartościowego wobec dematerializacji / J. Jastrzębski – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. – 450 s.

System prawa prywatnego. Prawo papierów wartościowych / [pod. red. A. Szumańskiego]. – Warszawa : Wydawnictwo C.H.BECK, 2005. – tom 18. – 406 s.

Companies Act 1985 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/6/contents.

Mojak J. Prawne zabezpieczenie kredytów / J. Mojak. – Lublin, 1996. – 418 s.

Michalski M. Zastaw na papierach wartościowych w obrocie tradycyjnym oraz na papierach dopuszczonych do publicznego obrotu / M. Michalski // Prawo spółek. – 2000. – № 1 (37). – S. 4–16.

Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти) : моногр. / В. В. Луць, В. А. Васильєва, І. Р. Калаур [та ін.] ; В. В. Луць (заг. ред.). – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 318 с.

Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19961490703/

Goode R. Legal Problems of Credit and Security / R. Goode. – London, 2008. – 879 p.

Sokal P. Prawo giełdowe a prawo zastawu na akcjach zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych / P. Sokal // Prawo spółek. – 2005. – № 12 (108). – S. 29–37.

Langowski W. Indos wekslowy / W. Langowski. – Kraków, 1998. – 230 s.23. Mojak J. Obrót wierzytelnościami. Podstawowe zagadnienia prawne / J. Mojak. – Lublin, 1998. – 320 s.