Деякі питання правового забезпечення фінансування проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні

Вадим Пянковський

Анотація


Проаналізовано процес децентралізації державного управління, перерозподіл повноважень між гілками влади, зміни у відносинах між громадянами і владою. Зазначимо, що питання децентралізації виходять на перший план в умовах кризового періоду розвитку української державності, оскільки саме цей процес є однією з базових умов незалежної й ефективної діяльності органів місцевої влади


Ключові слова


децентралізація; адміністративна реформа; державне управління; місцеве самоврядування; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialʹnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini. [On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]. (01 of April, 2014). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – Official Bulletin of Ukraine. [in Ukrainian].

Baranovsʹka, T. M. 2015Detsentralizatsiya vlady yak osnovnyy napryam vdoskonalennya derzhavnoyi polityky rozvytku terytorialʹnoyi hromady [Decentralization of power as the main direction of improvement of the state policy of the territorial community development]. Aktualʹni problemy derzhavnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. – Current problems of

public administration: coll. sciences Ave. Kharkiv.: Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2 (48), 145-153. [in Ukrainian].

Plan zakhodiv shchodo realizatsiyi Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialʹnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini [Plan of measures for the implementation of the Concept for the

reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine]. (18 of June, 2014). (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80 [in Ukrainian]

Deyaki pytannya realizatsiyi Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorialʹnoyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini [Some issues of implementation of the Concept for the reform of local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine]. (22 of September, 2016). (n.d.). zakon.rada.gov.ua. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-%D1%80 [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny shchodo reformy mizhbyudzhetnykh vidnosyn. Zakon Ukrayiny [On amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of intergovernmental fiscal relations. Law of Ukraine]. (28 of December, 2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo podatkovoyi reformy. Zakon Ukrainy [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Reform. Law of Ukraine]. (28.12.2014). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine. Kyiv: Parlam. vyd-vo [in Ukrainian].

Fininsova detsentralizatsiya v Ukrayini. Pershyy etap uspikhiv [Fiscal decentralization in Ukraine]. Retrieved from http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_decenrt_(21.03.17).pdf [in Ukrainian].

Ostapchuk, V.O. (2017). Finansova detsentralizatsiya v Ukrayini: potochnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Financial decentralization in Ukraine: current state and development prospects]. Naukovyy visnyk

Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya Ekonomika i menedzhment. – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series Economics and Management, 23, 68-71. [in Ukrainian].

Mistsevi podatky ta zbory [Local taxes and fees]. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/261/Buklet_-_Mistsevi_podatky_perehlyad___1_.pdf [in Ukrainian].

Finansova detsentralizatsiya: rezulʹtaty ta perspektyvy [Financial decentralization: results and prospects]. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/169/Finansova_detsentralizatsiya.pdf [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo detsentralizatsiyi povnovazhenʹ u sferi arkhitekturno-budivelʹnoho kontrolyu ta udoskonalennya mistobudivnoho zakonodavstv. Zakon Ukrayiny [On amendments to certain legislative acts of Ukraine concerning decentralization of powers in the field of architectural and building control and improvement of city-building legislation. Law of Ukraine]. (09 of April, 2015). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/320-19 [in Ukrainian].

Moroz, S. Detsentralizatsiya vlady «znyzu vhoru»: dosyahnennya i perspektyvy [Decentralization of power «from the bottom up»: achievements and prospects]. Retrieved from http://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA008687 [in Ukrainian].

Fininsova detsentralizatsiya v Ukrayini. Pershyy etap uspikhiv [Fiscal decentralization in Ukraine. The first stage of success]. Retrieved from http://old.decentralization.gov.ua/pics/attachments/Buklet_finansova_

decenrt_(21.03.17).pdf [in Ukrainian].

Halay, A. (2016). (Edt.). Pidsumky monitorynhovoyi misiyi «Dotrymannya prav lyudyny orhanamy mistsevoho samovryaduvannya u misti Zaporizhzhya ta u okremykh instytutsiyakh Zaporizʹkoyi oblasti» [Results of the monitoring mission «Observance of human rights by local self-government bodies in the city of Zaporizhzhia and in some institutions of Zaporizhzhia oblast»]. Mini-proekt Ukrayinsʹkoyi Helʹsinsʹkoyi spilky z prav lyudyny ta Upovnovazhenoho VRU z prav lyudyny. – [Mini-project of the Ukrainian Helsinki Human Rights

Union and Human Rights Ombudsperson]. Kyyiv, Umanʹ: UHSPL. [in Ukrainian].

Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [The Budget Code of Ukraine] (8 of July, 2010). № 2456-VI. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 [in Ukrainian].

Hlusenko, A. S. (2016). Osoblyvosti nadannya medychnoyi subventsiyi v Ukrayini [Features of the Provision of Medical Subvention in Ukraine]. Pravo ta innovatsiyi. - Law and Innovations, 2 (14), 102-105 [in Ukrainian].

Deyaki pytannya nadannya osvitnʹoyi subventsiyi z derzhavnoho byudzhetu mistsevym byudzhetam [Some issues of providing an educational subvention from the state budget to local budgets]. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (14 of January, 2015). Retrieved

from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-p [in Ukrainian].

Rezulʹtaty detsentralizatsiyi: u Solonyansʹkiy obʺyednaniy hromadi vidkryly suchasnu shkolu [Results of decentralization: a modern school was opened in the Solonian united community]. Retrieved from http://

decentralization.gov.ua/news/8838 [in Ukrainian].

Deyaki pytannya nadannya osvitnʹoyi subventsiyi z derzhavnoho byudzhetu mistsevym byudzhetam. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [Some issues of providing an educational subvention from the state budget to local budgets. the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (14 of January, 2015) Retrieved from

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/6-2015-p [in Ukrainian].

Merezhi nadannya pervynnoyi medychnoyi dopomohy vzhe pohodzheni v 17 oblastyakh [Primary care networks are already agreed in 17 oblasts] Retrieved from http://decentralization.gov.ua/news/8820 [in Ukrainian].

Markovych H. Medychna subventsiya 2018. Formula rozrakhunku po rayonakh [Medical subvention 2018. Formula of calculation by regions]. Retrieved from https://medprosvita.com.ua/subvencia-2018/ [in Ukrainian].

Pro efektyvne vykorystannya derzhavnykh koshtiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny [On the effective use of public funds. The resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. (11 of October, 2016). Retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/710-2016-%D0%BF [in Ukrainian].

Rozpodil obsyahu subventsiyi z derzhavnoho byudzhetu mistsevym byudzhetam na formuvannya infrastruktury obʺyednanykh terytorialʹnykh hromad u 2018 rotsi [Distribution of subvention from the state budget to local budgets for the formation of infrastructure of united territorial communities in 2018]. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny. - Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine. (04 of April, 2018). Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/201-2018-%D1%80 [in Ukrainian].

Do 4 chervnya OTH mayutʹ podaty dokumenty na vesʹ obsyah infrastrukturnoyi subventsiyi [By June 4, OTGs must submit documents for the entire amount of infrastructure subventions]. Retrieved from http://decentralization.gov.ua/news/8721 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.