Авторитет правосуддя VS свобода вираження поглядів (практика Європейського суду з прав людини)

Надія Сташків

Анотація


Досліджено межі свободи слова і вираження поглядів з позицій необхідності збереження авторитету і поваги до суду, адже повага до судової влади забезпечує ефективне здійснення правосуддя, гарантує стабільність, мир і спокій у державі. Здійснено визначення та теоретичне узагальнення правових позицій Європейсько-го суду з прав людини у визначеній сфері на матеріалах справ «Кобентер і «Штандард Ферлагс ГмбХ» проти Австрії», «Скалка проти Польщі», «Пінто Коельо проти Португалії», «Нікула проти Фінляндії», «Аміхалакіоає проти Молдови», «Касадо Кока проти Іспанії», «Шопфер проти Швейцарії», «Моріс проти Франції»


Ключові слова


свобода вираження поглядів; правосуддя; судова влада; повага до суду; авторитет суду; практика ЄСПЛ; правові позиції ЄСПЛ; межі допустимої критики суду і суддів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Stashkiv, N.M. (2018) Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta povaha do sudu v konteksti praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny (teoretychne uzahalnennia rishen u spravakh «Barfod proty Danii», «Praher i Obershlik proty Avstrii», «De Khaes i Hiisels proty Belhii», «Perna proty Italii») [Freedom of expression and respect to the judiciary in the context of the practice of the European Court of Human Rights (theoretical generalization of decisions on the cases of «Barfod v. Denmark», «Prager and Oberschlick v. Austria», «De Haes and Gijsels v. Belgium», «Perna v. Italy»)]. Aktualni problemy pravoznavstva Actual problems of law. 2 (14). 23-29. [in Ukrainian].

Sprava «Kobenter i «Shtandard Ferlahs HmbKh» proty Avstrii» [Case of Kobenter and Standard Verlags GMBH v. Austria] – Retrieved from: http://www.durex-promo.ru/index.php?ds=1424108 [in Russian].

Sprava «Skalka proty Polshchi» [Case of Skalka v. Poland] – Retrieved from: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=20124#0 [in Russian].

Sprava «Nikula proty Finliandii» [Case of Nicula v. Finland] – Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/980_042 [in Ukrainian].

Sprava «Pinto Koelo proty Portuhalii» [Case of Pinto Coelho v. Portugal] – Retrieved from: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=473585#06315108296170371 [in Russian].

Sprava «Amikhalakioaie proty Moldovy» [Case of Amihalachioaie v. Moldova] – Retrieved from: http://

cedem.org.ua/library/sprava-amihalakioae-proty-moldovy/ [in Ukrainian].

Sprava «Kasado Koka proty Ispanii» [Case of Casado Coca v. Spain] – Retrieved from: europeancourt.ru/resheniya-evropejskogo-suda-na-russkom-yazyke/kasado-koka-protiv-ispanii-postanovlenie-evropejskogosuda/ [in Russian].

Sprava «Shopfer proty Shveitsarii» [Case of Schopfer v. Switzerland] – Retrieved from: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=463124#0 [in Russian].

Sprava «Moris proty Frantsii» [Case of Morice v. France] – Retrieved from: https://precedent.in.ua/2016/12/09/moris-proty-frantsiyi / [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.