ДОГОВІР У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН З ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В КОРИСТУВАННЯ

Іван Романович Калаур

Анотація


Калаур І. Р. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування.

Досліджено роль договору у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування. Встановлено особливості договору як юридичного факту та індивідуального регулятора вказаних правовідносин. Визначено роль закону і договору та їх співвідношення в інфраструктурі регулювання досліджуваних договірних відносин.

Ключові слова: Калаур И. Р. Договор в механизме правого регулирования отношений по передаче имущества в пользование.

Исследовано роль договора в механизме правового регулирования отношений по передаче имущества в пользование. Установлены особенности договора как юридического факта и индивидуального регулятора указанных правоотношений. Определена роль закона и договора и их соотношение в инфраструктуре регулиро-вания исследуемых договорных отношений.

Kalaur I. Contract in the mechanism of legal regulation of relations on the transfer of property in use.

The article is devoted to the study of the role of the contract in the legal regulation mechanism of relations dealing with the transfer of property in use. The peculiarities of the contract as a legal fact and individual regulator of these relationships are outlined. The role of law and contract and their correlation in the regulation infrastructure of contractual relationship under question are defined.


Ключові слова


договір; майно; користування; юридичний факт; закон

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирования [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Михаил Федорович Казанцев ; Уральская государственнаяя юридическая акаде-мия. – Екатеринбург, 2008. – 333 с.

Кузнецова Н. С. Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве [Текст] / Н. С. Кузнецова ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – К. : Наукова думка, 1993. – 158 с.

Яроцький В. Л. Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання [Текст] / В. Л. Яроцький // Право України. – 2010. – № 12. – С. 18–24.

Сібільов М. М. Цивільно-правовий договір як регулятор суспільних відносин [Текст] / М. М. Сібільов // Право України. – 2014. – № 2. – С. 34–44.

Александров Н. Г. К вопросу о роли договора в правовом регулировании общественных отношений / Н. Г. Александров // Ученые записки ВИЮН. – 1946. –Вып.

– С. 60–83.6. Халфина Р. О. Значение и сущность договора в советском гражданском праве / Р. Ф. Халфина. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1954. – 237 с.

Ромовська З. Проблеми загальної теорії права у проекті ЦК України [Текст] / З. Ромовська // Кодифі-кація приватного (цивільного) права України / за ред. проф. А. Довгерта. – К, 2000. – 292 с.

Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності : навч. посіб. / В. В. Луць – [2-ге вид., стер.] – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 560 с.

Сібільов М. М. Співвідношення актів цивільного законодавства і договору та базові моделі регулю-вання договірних відносин за чинним Цивільним кодексом України [Текст] / М. М. Сібільов // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2014. – С. 56–61.

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. Т. І / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 832 с.

Илларионова Т. И. Поднормативное регулирование имущественных отношений в гражданском праве / Т. И. Илларионова // Проблемы обязательственного права. Свердловск, 1989. – С. 4–15.

Погрібний С. О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Сергій Олексійович Погрібний ; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 412 с.

Майданик Р А. Цивільне право: Загальна частина. Т. 1. : Вступ у цивільне право : підруч. [Електро-нний ресурс] / P. A. Майданик. – К. : Алерта, 2012. – 472 с. – Режим доступу : http://mobile.pidruchniki.com/1482111146581/pravo/spivvidnoshennya_norm_ukrayini

Марченко Н. М. Источники права : уч. пособ. [Електронний ресурс] / Н. М. Марченко – Режим досту-пу : https://books.google.com.ua/books?id=PT_gImmvUV4C&pg=PT284&lpg=PT284&dq=%C2%A7+3.#v=onepage&q=%C2%A7%203.&f=false.

Правоприменение в Советском государстве / Болдырев Е. В., Братусь С. Н., Венгеров А. Б. [и др.] ; отв. ред. : Кузнецов И. Н., Самощенко И. С. – М. : Юрид. л-ра, 1985. – 304 c.

Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / кол. авт. : О. А. Беляневич, О. М. Вінник, В. С. Щербини за заг. ред. Г. Л. Знаменського, В. С. Щербини [та ін.]; – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 720 с.

Про оренду державного та комунального майна : Закон України в редакції Закону № 98/95-ВР від 14.03.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 15. – Ст. 99.

Про затвердження договорів оренди : наказ Фонду державного майна України № 1774 від 23.08.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52. – Ст. 2281.

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до державної власності : наказ Фонду державного майна України № 1774 від 23.08.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2281.

Про оренду землі : Закон України в редакції Закону № 1211-IV від 02.10.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.

Про затвердження Типового договору оренди землі : постанова Кабінету Міністрів України № 220 від 03.03.2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 9. – Ст. 527.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція) : Закон України № 191-VIII від 2.02.2015 р. // Відомості Верховної Ради. – 2015. – № 21. – Ст.133.

Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.

Бервено С. М. Проблеми договірного права України : моногр. / С. М. Бервено. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392 с.