Адміністративно-правовий аспект захисту прав та свобод людини та громадянина

Олена Сокуренко

Анотація


Досліджено основні адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина, проаналізовано співвідношення поняття їх захисту та охорони. Визначено та проаналізовано сутність адміністративно-правових способів захисту прав та свобод людини і громадянина. Зазначено, що одним із
основних адміністративно-правових способів захисту прав та свобод людини і громадянина є конституційне право громадян на оскарження.


Ключові слова


захист; права громадян; охорона; адміністративно-правові способи захисту; конституційне право громадян на оскарження

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Shemshuchenko Yu., Holosnichenko I., Dorohykh M., Fryzkyi O., Hroshovyi Yu. Napriamky reformuvannia administratyvnoho prava Ukrainy // Pravo Ukrainy. – 1998. – № 8. – S.21–24.

Alekseev S.S. Obshchaia teoryia prava. T.2. / S.S. Alekseev – M., 1981. –359s.

Novosёlov V. Sposobы zashchytы prav, svobod, harantyrovanыkh Konstytutsyei SSSR/V. Novoselov // Sov. yustytsyia. – 1979. –№ 18. – S.6-12.

Baru M.Y. Lychnost v sotsyalystycheskom pravovom hosudarstve./ M.Y. Baru// Sov. hosudarstvo y pravo. – 1989. – №10. – S.25-31.

Vlasenko N.A. Lychnost y sotsyalystycheskoe pravovoe hosudarstvo: pryntsypы vzaymootnoshenyi / N. A. Vlasenko // Sov. hosudarstvo y pravo. –1990. – № 12. – S.18-86.

Bonner A.T., Kvytkyn V.T. Sudebnыi kontrol v oblasty hosudarstvennoho upravlenyia./ A.T. Bonner, V.T. Kvytkyn –M.: Yzd-vo MHU, 1973. – 111s.

Trubkynov P.Ia. Dalneishee sovershenstvovanye osnov hrazhdanskoho sudoproyzvodstva / P.Ia. Trubkynov // Osnovы hrazhdanskoho sudoproyzvodstva y razvytye hrazhdanskoho protsesualnoho zakonodatelstva v teoryy: Sb.nauch.tr./ Vsesoiuz.iuryd.zaoch. yn-t; Otv. red. M.S. Shakarian. – M., 1982. – 147 s.

Nykolaeva L.A. Teoretycheskye y praktycheskye problemы obespechenyia zakonnosty v sovetskom hosudarstvennom upravlenyy orhanamy prokuraturы y suda: Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. –M. – 1973. – 24s.

Nevzghodina Ie.L.. Yurydychna sutnist predstavnytstva [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://cyberleninka.ru/article/n/yuridicheskaya-suschnost-predstavitelstva.

Rabinovych P. M. Osnovni prava liudyny: poniattia, klasyfikatsii, tendentsii / P. M. Rabinovych // Ukrainskyi chasopys prav liudyny. – 1995. – № 1. – S. 14–12.

Razmietaieva Yu. S. Prava liudyny yak fundamentalna tsinnist hromadianskoho suspilstva: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen» / Razmietaieva Yuliia Serhiivna; Natsionalna yurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho. – Kh., 2009. – 20 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.