Кодифікація правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів

Євген Соболь, Валентина Владимирова

Анотація


Обґрунтовано необхідність здійснення кодифікації адміністративно-правових норм щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів. Визначено авторське бачення запропонованого Закону України «Про діяльність публічної адміністрації щодо реалізації та захисту прав і свобод інвалідів».


Ключові слова


інвалід; особа з обмеженими вадами розвитку; кодифікація; систематизація

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hratsianov, A.I. Protses systematyzatsii ta unifikatsii zakonodavstva i rozvytok pravovoi systemy Ukrainy : dys. … kandydata yuryd. nauk : 12.00.02. – K., 2004. – S. 16.

Kurinnyi, Ye.V. Reformuvannia ukrainskoho administratyvnoho prava: dekilka tez pro sutnist protsesu. Administratyvne pravo i protses. – № 2(4). – 2013. − S. 6.

Stetsenko, V. Yu. Administratyvno-pravove zabezpechennia zaprovadzhennia v Ukraini oboviazkovoho medychnoho strakhuvannia : dys. … doktora yurydychnykh nauk : 12.00.07. – Kh., 2010. – S. 268.

Lukianets D. M. Rozvytok instytutu administratyvnoi vidpovidalnosti : kontseptualni zasady ta problemy pravo realizatsii : dys. … doktora yuryd. nauk : 12.00.07 / D. M. Lukianets. – K., 2007. – S. 261.

Pietkov, S. V. Teoriia administratyvnoho prava : navch. posib. − K. : KNT, 2014. − 304 s.

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti invalidiv v Ukraini. Zakon Ukrainy vid 21.03.1991 № 875-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. – 1991. – № 21. – St. 252.

Kostiuk, V.L. Konventsiia OON pro prava invalidiv u konteksti rozvytku natsionalnoho zakonodavstva: naukovo-pravovyi aspekt. Chasopys Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Pravo». –

– №1(9). − S. 4