Характеристика проведення адміністративно-правової реформи децентралізації в Україні: організаційний та фінансовий аспекти

Вадим Пянковський

Анотація


Проаналізовано процес децентралізації державного управління, перерозподіл повноважень між гілками влади, зміни у відносинах між громадянами і владою. Зазначено, що питання децентралізації виходять на перший план в умовах кризового періоду розвитку української державності, оскільки саме цей процес є однією з базових умов незалежної й ефективної діяльності органів місцевої влади.


Ключові слова


децентралізація; адміністративна реформа; державне управління; місцеве самоврядування; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Pro skhvalennya Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial’noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini [On Approval of the Concept of Reforming Local Self-Government and Territorial Organization of Power in Ukraine]: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 01 kvitnya 2014 roku № 333-r / Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. – 2014. – № 30. – St. 831. – S. 18 (kod akta 72156/2014). [in Ukrainian].

Stratehiya staloho rozvytku «Ukrayina – 2020» [Strategy for Sustainable Development «Ukraine 2020»]: Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 12.01.2015 № 5/2015. Retrived from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [in Ukrainian].

Baranovs’ka T. M. Detsentralizatsiya vlady yak osnovnyy napryam vdoskonalennya derzhavnoyi polityky rozvytku terytorial’noyi hromady [Decentralization of power as the main direction of improvement of the state policy of the territorial community development]. Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya: zb. nauk. pr. – KH. : Vyd-vo KharRI NADU «Mahistr», 2015. – № 2 (48). – S. 145–153. [in Ukrainian].

Plan zakhodiv shchodo realizatsiyi Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial’noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini: [Plan of measures for the implementation of the Concept for

the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine] rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18 chervnya 2014 roku № 591-r (vtratylo chynnist’). Retrived from http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-%D1%80 [in Ukrainian].

Proekt Zakonu «Pro vnesennya zmin do Konstytutsiyi Ukrayiny (shchodo detsentralizatsiyi vlady)» [Draft Law «On Amendments to the Constitution of Ukraine (Concerning the Decentralization of Power)»]. Retrived from http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812[in Ukrainian].

Pro reformu [About the reform]. Retrived from http://decentralization.gov.ua/about [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Byudzhetnoho kodeksu Ukrayiny shchodo reformy mizhbyudzhetnykh vidnosyn [On amendments to the Budget Code of Ukraine on the reform of intergovernmental fiscal relations]: zakon Ukrayiny vid 28.12.2014 № 79-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2015. – № 12. – St. 76. [in Ukrainian].

Pro vnesennya zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrayiny ta deyakykh zakonodavchykh aktiv Ukrayiny shchodo podatkovoyi reformy [On Amendments to the Tax Code of Ukraine and Certain Legislative Acts of Ukraine on Tax Reform: Law of Ukraine dated 28.12.2014]: zakon Ukrayiny vid 28.12.2014 № 71-VIII. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2015. – № 7-8, № 9. – St. 55. [in Ukrainian].

Ostapchuk V.O. Finansova detsentralizatsiya v Ukrayini: potochnyy stan ta perspektyvy rozvytku [Financial decentralization in Ukraine: current state and development prospects]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriya Ekonomika i menedzhment. – Vypusk 23. – CH. 2. – Odesa, 2017. – S. 68-71. [in Ukrainian].

Derzhavna polityka, zakonodavchi napratsyuvannya, promizhni rezul’taty pershoho etapu detsentralizatsiyi vlady v Ukrayini [State policy, legislative developments, interim results of the first stage of decentralization of power in Ukraine]. Retrived from http://decentralization.gov.ua/about [in Ukrainian].

Bilukha L. A. Ponyattya terytorial’noyi hromady ta spromozhnoyi terytorial’noyi hromady [The notion of a territorial community and a capable territorial community]. Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. – Vypusk № 1(56). – 2017. – S. 132-137. Retrived from http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2017-1/doc/3/02.

pdf [in Ukrainian].

Deyaki pytannya realizatsiyi Kontseptsiyi reformuvannya mistsevoho samovryaduvannya ta terytorial’noyi orhanizatsiyi vlady v Ukrayini [Some issues of implementation of the Concept for the reform of local selfgovernment and territorial organization of power in Ukraine]: rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 22 veresnya 2016 roku № 688-r. Retrived from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/688-2016-%D1%80 [in Ukrainian].


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.