Робота з інформацією як елемент транспарентності в діяльності органів прокуратури

Наталія Рибалка, Святослав Мазурик, Галина Терещук

Анотація


Досліджено загальні положення інформаційного забезпечення органів прокуратури України як елемент транспарентності в сучасній державі, особливості та класифікація інформації в прокурорській діяльності.
Розроблене авторське визначення інформаційного забезпечення, розкриті його особливості, а також визначені види інформації, якими оперує прокурор.


Ключові слова


прокуратура України; інформаційне забезпечення; функції; повноваження; форми діяльності; види інформації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Prokurorsʹkyy nahlyad v Ukrayini [Prosecutor’s Supervision in Ukraine] / I.YE. Marochkin, P.M. Karkach, YU.M. Hroshevoy ta in. – TOV «Odissey», 2006. – URL: http://textbooks.net.ua/content/view/4498/39. [in Ukrainian]

Havryushenko H. V. Orhanizatsiyno-pravovi zasady zabezpechennya transparentnosti prokurorsʹkoyi diyalʹnosti. [Organizational and legal principles of transparency of prosecutorial activities]. Dysertatsiya

na zdobuttya naukovoho stupenya kandydata yurydychnykh nauk za spetsialʹnistyu 12.00.10 – sudoustriy; prokuratura ta advokatura. – Natsionalʹnyy yurydychnyy universytet imeni Yaroslava Mudroho Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. – Kharkiv, 2015 – 216s. [in Ukrainian]

Pro prokuraturu [On the Prosecutor’s Office]: Zakon Ukrayiny vid 2 lypnya 2015 roku № 578-VIII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2015. – № 2–3. – St. 12. [in Ukrainian]

Kuzʹmin K. I. Administratyvno-pravovi problemy realizatsiyi pryntsypu hlasnosti u diyalʹnosti orhaniv prokuratury za umov rozvytku novykh informatsiynykh tekhnolohiy [Administrative and legal problems of

implementation of the principle of publicity in the activities of the prosecutor›s office in the conditions of development of new information technologies] / K.I. Kuzʹmin // Forum prava. – 2013. – № 3. – S. 324–327. [in Ukrainian]

Pro orhanizatsiyu informuvannya suspilʹstva shchodo diyalʹnosti orhaniv prokuratury Ukrayiny [On the organization of informing the public about the activities of the prosecutor’s office of Ukraine]: nakaz

Heneralʹnoho prokurora Ukrayiny vid 18 veresnya 2015 roku № 218 URL: www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile[in Ukrainian]

Koliushko I.B. Elektronne uryaduvannya – shlyakh do efektyvnosti ta prozorosti derzhavnoho upravlinnya [Electronic Governance - The Way to Efficiency and Transparency of Public Administration] / I.B. Koliushko,

M.S. Demkova. URL: http://www/isu. org.ua[in Ukrainian]

Pro zasady derzhavnoyi antykoruptsiynoyi polityky v Ukrayini (Antykoruptsiyna stratehiya) na 2014–2017 roky [On the Principles of State Anti-Corruption Policy in Ukraine (Anticorruption Strategy) for 2014-2017]: Zakon Ukrayiny vid 14 zhovtnya 2014 roku № 1699-VII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2014. – № 46. – St. 204. [in Ukrainian]


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.