Іноземний досвід проведення децентралізації та пропозиції для України

Вадим Пянковський

Анотація


Проаналізовано іноземний досвід процесу децентралізації державного управління, перерозподілу повноважень між гілками влади, зміни у відносинах між громадянами і владою. Зазначено, що питання децентралізації виходять на перший план в умовах кризового періоду розвитку української державності,
оскільки саме цей процес є однією з базових умов незалежної й ефективної діяльності органів місцевої влади.


Ключові слова


децентралізація; адміністративна реформа; державне управління; місцеве самоврядування; органи місцевого самоврядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ovchar O. M. Modeli detsentralizatsiyi vlady v Yevropi: dosvid dlya Ukrayiny [Models of decentralization of power in Europe: experience for Ukraine] / O. M. Ovchar, T. YU. Sʹomova URL: http://www.irbis-nbuv.gov.

ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=

&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=apdyo_2013_2_47 [in Ukrainian].

Pihulʹ N. H. Zarubizhnyy dosvid provedennya detsentralizatsiynykh reform [The foreign experience of decentralization reforms] / N. H. Pihulʹ, O. V. Lyuta URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/140.

pdf. [in Ukrainian].

Detsentralizatsiya publichnoyi vlady: dosvid yevropeysʹkykh krayin ta perspektyvy Ukrayiny [Decentralization of public authority: experience of European countries and prospects of Ukraine] / [Boryslavsʹka O., Zaverukha I., Zakharchenko E., ta in.]; Shveytsarsʹko-ukrayinsʹkyy proekt «Pidtrymka detsentralizatsiyi v Ukrayini – DESPRO. – K. : TOV «Sofiya». – 2012. – 128 s. [in Ukrainian].

Sravnitel’naya politika. Osnovnyye politicheskiye sistemy sovremennogo mira [Comparative politics. The main political systems of the modern world] / pod. obshch. red. V. S. Bakirova, N. I. Sazonova. – KH. : KHNU imeni V.N. Karazina, 2005. – 592 s. [in Russian].

Mabileau Albert. Le système local en France. – Paris: Montchrestien, 1994. – 153 p. [in French].

Laurinmyaki YU. Mestnoye i regional’noye upravleniye v Finlyandii [Local and regional government in Finland] / YU. Laurinmyaki, T. Linkola, K. Pryatta // Soyuz mestnykh organov samoupravleniya. – M. :

Znaniye, 1996. – 304 s.[in Russian].

Finansovi systemy krayin Zakhidnoyi Yevropy [Financial Systems in Western Europe] : navch. posibnyk / M. I. Karlin. - K. : Akademiya, 2009. - 320 s. [in Ukrainian].

Malynovsʹkyy V. Rehionalʹne samovryaduvannya v Ukrayini: pidkhody do zaprovadzhennya [Regional SelfGovernment in Ukraine: Approaches to Implementation] / V. Malynovsʹkyy // Visn. NADU. – 2010. – № 4. – S.

–165 [in Ukrainian].

Sukhenko V. V. Dosvid detsentralizatsiyi vlady v Shvetsiyi: uroky dlya Ukrayiny [The Experience of Decentralization of Power in Sweden] / V. V. Sukhenko // Visnyk Natsionalʹnoyi akademiyi derzhavnoho

upravlinnya pry Prezydentovi Ukrayiny. URL: http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/61/files/5bbda5b0-d61b-4390-919f-605cc7d0cb6d.pdf [in Ukrainian].

Lazor O. D. Osnovy derzhavnoho upravlinnya ta mistsevoho samovryaduvannya [Fundamentals of Public Administration and Local Self-Government]: navchalʹnyy posibnyk / O. D. Lazor, O. YA. Lazor, I. H. Lazar. – K.: Dakor, 2007. – 312 s. [in Ukrainian].

Reformy dlya lyudyny: zb. materialiv pro shlyakhy realizatsiyi admin.-teryt. reformy v Ukrayini [Reforms for the person: materials on how to implement admin-terit. Reforms in Ukraine] / za red.A. Moskalyuk. – K.: Polihraf. tsentr «Heoprint», 2005. – 316 s. [in Ukrainian].

Pukhtynsʹkyy M. Systema mistsevoho samovryaduvannya v Ukrayini [The system of local self-government in Ukraine] / M. Pukhtynsʹkyy // Visnyk UADU. –1996. –№ 1. – S. 68-89 [in Ukrainian].

Yak provely reformu administratyvno-terytorialʹnoho ustroyu ta mistsevoho samovryaduvannya u Latviyi [How to reform the administrative-territorial organization and local government in Latvia]. URL: http://www.csi.org.ua/?p=4802 [in Ukrainian].

Latviya: dovha doroha reformy. Robochi zapysky [Latvia: a long road to reform. Working notes] / Anatoliy Tkachuk. – K. : IKTS «Lehalʹnyy status», 2015. – 56 s. [in Ukrainian].

Matviyenko A. Reforma administratyvno-terytorialʹnoho ustroyu v Latviyi [The reform of the administrativeterritorial system in Latvia] // Derzhava i pra- VO.-2011.-VYP. 54. - S. 674-680 [in Ukrainian].