Правове забезпечення особистої безпеки працівників органів прокуратури як елемент кадрової політики

Микола Іванець

Анотація


Висвітлено питання правового забезпечення особистої безпеки працівників органів прокуратури, ви-значено його особливості та сформовано узагальнення, спрямовані на подальшу теоретичну розробку проблем діяльності органів прокуратури в якості сучасного органу правопорядку.


Ключові слова


особиста безпека; прокурор; органи прокуратури; функції; органи правопорядку

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Borshulyak I. I. Problemy zastosuvannya kryteriyiv zdorov’ya ta psykholohichnoyi prydatnosti kadriv dlya sluzhby v orhanakh prokuratury / I. I. Borshulyak [Problems of application of criteria of health and

psychological suitability of personnel for service in prosecutor’s offices] // Nashe pravo. – 2015. – № 5. – S. 5–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nashp_2015_5_3 [in Ukrainian]

Vasʹkovsʹka V. P. Pravo lyudyny na bezpeku ta konstytutsiyno-pravovyy mekhanizm yoho zabezpechennya [The right of a person to security and the constitutional and legal mechanism of its provision] : dys. na … kand. yuryd. nauk za spetsialʹnistyu 12.00.02. – Instytut zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, Kyyiv, 2006. – 224 s. [in Ukrainian].

Halaydenko T.V. Pravovi osnovy zabezpechennya bezpeky suddiv [Legal basis for ensuring the safety of judges] / T.V. Halaydenko // Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiyi. – № 1 (5). – 2011. – S. 93–108 [in Ukrainian].

Delykatnyy S. K. Osnovy professyonalʹnoy y psykholohycheskoy podhotovky sotrudnykov lychnoy okhrany [Fundamentals of professional and psychological training of personal protection staff] / S. K. Delykatnyy, ZH. YU. Polovnykova, P. YA. Pryhunov. – K. : Pravda Yaroslavychiv, 1998. – 380 s. [in Ukrainian].

Konstytutsiya Ukrayiny : [Constitution of Ukraine] Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 1996. – № 30. – St. 141. [in Ukrainian].

Metodychni rekomendatsiyi shchodo orhanizatsiyi profilaktychno-vykhovnoyi roboty v orhanakh prokuratury z pytanʹ, shcho vidneseni do vnutrishnʹoyi bezpeky [Methodical recommendations for the organization of preventive and educational work in the prosecutor’s office on issues related to internal security]: skhvaleni naukovo-metodychnoyu radoyu pry Heneralʹniy prokuraturi Ukrayiny. – Kyyiv – 2013. – 31 s. [in Ukrainian]

Pro derzhavnyy zakhyst pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv [On the State Protection of Employees of the Court and Law Enforcement Bodies] Zakon Ukrayiny vid 23.12.1993 № 3781-XII // Vidomosti

Verkhovnoyi Rady Ukrayiny (VVR), 1994, N 11, st.50 [in Ukrainian].

Pro zastosuvannya zakonodavstva, shcho peredbachaye derzhavnyy zakhyst suddiv, pratsivnykiv sudu i pravookhoronnykh orhaniv ta osib, yaki berutʹ uchastʹ u sudochynstvi [On application of the legislation

providing for state protection of judges, court employees and law enforcement bodies and persons involved in the judicial process] : Postanova Plenumu Verkhovnoho Sudu Ukrayiny № 10 vid 18.06.99 roku. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-99[in Ukrainian].

Pro orhanizatsiyu roboty z pytanʹ vnutrishnʹoyi bezpeky v orhanakh prokuratury Ukrayiny [On the organization of work on internal security in the organs of the prosecutor’s office of Ukraine] : Nakaz Heneralʹnoyi

prokuratury Ukrayiny vid 22.09.2014 № 17hn. [in Ukrainian].

Pro prokuraturu [For the prosecutor’s office]: Zakon Ukrayiny vid 14.10.2014 № 1697-VII // Vidomosti Verkhovnoyi Rady. – 2015. – № 2–3. – St.12. [in Ukrainian].