Питання зобов’язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О. І. (друга половина ХІХ ст.)

Володимир Греченко, Олег Марцеляк

Анотація


Проаналізовано творчий доробок правника ХІХ ст. професора О. І. Загоровського, який працював в Київському, Харківському та Одеському (Новоросійському) університетах та зробив значний внесок у вивчення
права Київської Русі. Основну увагу приділено його науковим поглядам щодо зобов’язальних правовідносин у давньоруському суспільстві, зокрема щодо суб’єктів та видів зобов’язання, підстав його виникнення.


Ключові слова


історія права; зобов’язальне право; О. І. Загоровський; Київська Русь; Руська Правда; позика

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Kanzafarova, I. S., Bachur, B. S., Podrezova, M. A. (2015). Sluzhiteli Femidy: stranitsy istorii yuridicheskogo obrazovaniya i nauki v Imperatorskom Novorossiyskom – Odesskom natsional'nom universitete imeni I. I. Mechnikova (1865–2015) [Servants of Themis: pages of the history of legal education and science in the Imperial Novorossiysk –

Odessa National University named after II. Mechnikov (1865–2015)]. Odessa: Astroprint [in Russian].

Zagorovskiy, A. (1875). Istoricheskiy ocherk zayma po russkomu pravu do kontsa XIII stoletiya [Historical outline of the loan on Russian law until the end of the XIII century]. Kiyev : Univ. tip. [in Russian].

Bachur, B. S. (2015). Zabytyye imena: Aleksandr Ivanovich Zagorovskiy (K 150-letiyu Odesskogo (Novorossiyskogo) universiteta) [Forgotten Names: Alexander Ivanovich Zagorovsky (To the 150th Anniversary of the Odessa (Novorossiysk) University)]. Pravova derzhava – Pravova Power, 19, 8–12 [in Russian].

Nikol'skiy, V. (1859). O nachalakh nasledovaniya v drevneyshem russkom prave. Istoricheskoye rassuzhdeniye [On the principles of inheritance in the ancient Russian law. Historical reasoning.]. M.: Univ. tip. [in Russian].

Bandurka, O. M., Grechenko, V. A., Doslídzhennya, V. V. (2017). Sokol's'kim mízhnarodnikh dogovorív Kií̈vs'koí̈ Rusí KH st. [Investigation VV Sokolsky international treaties of the Kievan Rus. X centuries]. Verkhovenstvo prava – Rule of Law, 4, 6–12 [in Ukrainian].

Sokol'skiy, V. V. (1870). O dogovorakh russkikh s grekami (probnaya lektsiya, chitannaya v Universitete sv.Vladimira dlya polucheniya zvaniya privat-dotsenta kandidatom Sokol'skim) [On treaties of Russians with

the Greeks (trial lecture, read at St. Volodymyr University for the title of private associate professor candidate Sokolsky)]. Universitetskiye izvestiya. – University news, 1.Yanvar' [in Russian].

Hrechenko, V. A. (2013). Oleksandr Reyts yak istoryk derzhavy ta prava Kyyivsʹkoyi Rusi [Oleksandr Reitz as a historian of the state and the rights of Kievan Rus]. Pravo i Bezpeka – Law and Safety, 2 (49), 29–33 [in Ukrainian].

Dyuvernua, N. L. (1869). Ystochnyky prava y sud v drevney Rossyy. Opyty po ystoryy russkoho hrazhdanskoho prava [Sources of law and the court in ancient Russia. Experience in the history of Russian civil law]. M.:

Unyversytet•sk. Typ [in Russian].

Hrechenko, V. A. (2013). Dyuvernua M. L. yak istoryk prava Kyyivsʹkoyi Rusi [Duvernova as a Historian of the Law of Kyiv Rus]. Visnyk Kharkivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Bulletin of the Kharkiv National University of Internal Affairs, 4 (63), 6–13 [in Ukrainian].

Kystyakovskyy, A. F. (1868). O presechenyy obvynyaemomu sposobov uklonyatʹsya ot suda y sledstvyya [On the suppression of the accused ways to evade judgment and consequence]. SPb.: «Sudebnyy vestnyk» [in Russian].

Khlebnykov, N. (1872). Obshchestvo y hosudarstvo v domonholʹskyy peryod russkoy ystoryy [Society and state in the pre-Mongol period of Russian stories]. S.-Pb.: Typ. A. M. Kotomyna [in Russian].

Lanhe, N. (1860). Yssledovanye ob uholovnom prave Russkoy Pravdy [Study on the criminal law of the Russian Pravda]. S.-Peterburh: typ. Otd. S. E. Y. V. Kantselyaryy [in Russian].

Vilkul, T. L. (2005). Zakupy [Procurement]. Entsyklopediya istoriyi Ukrayiny – Encyclopedia of History of Ukraine. Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny – Institute of History of Ukraine of the National Academy

of Sciences of Ukraine. K. : Nauk. dumka. T. 3 : E – Y [in Ukrainian].