Особливості обшуку під час досудового розслідування. Ухилення від проходження військової строкової служби та мобілізації

Ярослав Фокін

Анотація


Розглянуто тактику проведення обшуку, визначену законодавством України. Здійснено загальну характеристику обшуку як слідчої (розшукової) дії, що спрямована на виявлення та фіксацію відомостей про обставини ухилення від призову на строкову військову службу і мобілізації. Запропоновано алгоритм дій при обшуку на початковому етапі розслідування цього злочину.


Ключові слова


обшук; тактика проведення обшуку; мобілізація; ухилення від призову; призовник

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ратинов А. Р. Обыск и выемка / А. Р. Ратинов –М. : Госюриздат, 1961. – 220 с.

Сабадаш В. П. Криміналістика: навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін – К. : Центр учбов. літ-ри», 2013. – 228 с.

Первоначальные следственные действия / Н. А. Селиванов, В. И. Теребилов. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Юрид. лит., 1969. – 296 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

Іванов А. І. Проблеми процесуальної регламентації окремих слідчих дій криміналістичні аспекти / А. І. Іванов, Є. С. Лапін // Вісник криміналістики. – 2004. – Вип. 4. – Ст. 24.

Оровер В. А. Некоторые вопросы психологии обыска/ В. А. Оровер/ Вопросы борьбы с преступностью на современном этапе : сб. статей / редкол. : П.С. Дагель [и др.] – Владивосток, 1973. – С. 80–94.

«Про альтернативну (невійськову) службу»: Закон України від 12 грудня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1975-12.

«Про військовий обов’язок і військову службу»: Закон України від 25 березня 1992 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2232-12.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.