Проблеми розмежування групового порушення громадського порядку та захоплення державних або громадських будівель чи споруд

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто групове порушення громадського порядку та захоплення державних або громадських будівель чи споруд як кримінально карані діяння. Проаналізовано погляди науковців на правові категорії, які стосуються розмежування даних злочинів. Висвітлено наукові позиції щодо відмінностей між захопленням держав-них або громадських будівель чи споруд і груповим порушенням громадського порядку. Зроблено авторський висновок про відмінність складів досліджуваних злочинів


Ключові слова


кримінальна відповідальність; відмінності злочинів; ознаки; громадський порядок; групове порушення громадського порядку; захоплення державних або громадських будівель чи споруд

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Дані моніторингових опитувань Інституту соціології НАН України «Українське суспільство 2014» та «Українське суспільство 2015» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.i-soc.com.ua.

Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ. посіб. / В. В. Кузнецов ; за заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Паливода А. В., 2007. – 160 с. – (Сер. «Практика та право»).

Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони : дис. ... кандид. юрид. наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.

Зінченко О. І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація : моногр. / О. І. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Харків : «Фінн», 2010. – 256 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pravoznavec.com.ua/books/162/12622/28/#chapter.

Уголовный кодекс Украины: науч.-практ. коммент. / Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко [и др.] ; отв. ред. Е. Л. Стрельцов – [7-е изд. перераб и дополн.]. – Х. : Одиссей, 2010. – 904 c.

Кримінальне право України. Особлива частина : підруч/ / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [вид. 3-тє, переробл. та допов.]. – К. : Юридична думка, 2009. – 744 с.