Національне законодавство у сфері нарахування заробітної плати

Юлія Труфанова

Анотація


Розглянуто питання у сфері нарахування заробітної плати, нормативно-правове закріплення основних
актів, що визначають структуру заробітної плати та основні умови її виплати. Розглядаючи позиції науковців, в статті наведено сучасне розуміння поняття «заробітна плата» як юридична та соціально-економічна категорія. Розглянуто базовий закон, що регулює відносини у сфері нарахування та виплати заробітної плати, надано поняття «заробітної плати» в рамках розглянутого Закону України «Про оплату праці». З дослідження вбачається окремий порядок нарахування суддівської винагороди, який регулюється нормами вищезгаданого Закону.


Ключові слова


заробітна плата; винагорода; суддівська винагорода; договірне регулювання заробітної плати

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Юзько Т. Гідна оплата праці як необхідний атрибут захисту права на життя працівника / Т. Юзько // Підприємництво, господарство і право. – 2015. – № 8. – С. 21–25.

Мельниченко О. А. Підвищення рівня та якості життя населення: механізм державного регулювання : моногр. / О. А. Мельниченко. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 232 c.

Конвенція про захист заробітної плати № 95 (укр/рос) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/993_146.

Про оплату праці : Закон в редакції від 01.01.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80.

Колесник Г. С. Проблеми оплати праці на підприємствах залізничного транспорту України / Колесник Г. С. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/problemi-oplati-pratsi-napidpriemstvah-zaliznichnogo-transportu-ukrayini.

Кодекс законів про працю України : Закон в редакції від 02.12.2017 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів: Закон в редакції від 06.09.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1013-2015-%D0%BF.

Постанова Кабінету Міністрів України № 1298 від 30 серпня 2002 р. «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF/paran79#n79.

Івашина О. Ю. Державне регулювання індивідуальної оплати праці в Україні / О. Ю. Івашина // Публічне адміністрування: теорія та практика : електр. зб. наук. праць. – 2010. – №. 1 (3) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htt: //www.dridu.dp.ua/zbirnik/2010-01/1.

Чанишева Г. І. Колективні відносини у сфері праці: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення» / Г. І. Чанишева. – Харків, 2002. – 22 с.

Постанова Кабінету Міністрів України № 820від 16 листопада 2016 р. «Про Порядок виплати надбавки працівникам закладів (організацій) фізичної культури і спорту інвалідів за вислугу років у сфері фізичної культури і спорту інвалідів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/820-2016-%D0%BF.

Про державну службу: Закон в редакції від 15.11.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19/page3.

Про судоустрій і статус суддів : Закон в редакції від 29.11.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1402-19/page5.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.