Правова охорона та розвиток рекреаційних природних територій України та країн Балтії (порівняльний аналіз)

Олена Ткаченко

Анотація


Досліджено проблеми правової охорони рекреаційних природних територій України та країн Балтії у
порівняльному аспекті. На прикладі законодавчих актів досліджено спільні елементи та відмінності рекреаційного законодавства цих регіонів. Зроблено висновок, що правова охорона рекреаційних природних територій в Україні та у країнах Балтії в своїх принципових засадах майже не відрізняється, але в окремих елементах ця різниця простежується


Ключові слова


право; законодавство; рекреація; охорона; території; Україна; країни Балтії

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Булах І. Г. Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / І. Г. Булах. – Донецьк, 2010. – 19 с.

Водний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995. – № 24. – Ст. 189.

Всеобщее право в Эстонии. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kalastusinfo.ee/sisu/na-vode-i-na-sushe/vseobshchee-pravo-v-estonii.php.

Кулинич П. Ф. Правовий режим земель оздоровчого призначення // Юридичний журнал «Юстініан». [Електронний ресурс] / П. Ф. Кулинич – Режим доступу : http://justinian.com.ua/article.php? id=2874. – 2008. – № 2.

Лісовий кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994. – № 17 – Ст. 99.

Петлюк Ю. С. Правовий режим земель оздоровчого призначення : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / Ю. С. Петлюк. – К., 2009. – 16 с.

Поколодна М. М. Рекреаційна географія: навч. посіб. / М. М. Поколодна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 275 c.

Правила любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства: Наказ Державного Комітету Рибного господарства України від 18 липня 1998 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-99.

Правила любительского рыболовства П. 4. Правила № 1498. Рига 22 декабря 2009 года (prot. Nr.89 61.§) Jūrmala un kūrortoloģija. Grupa 93 – [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.grupa93.lv/jurmala/?p=317.

Правовий режим округів і зон санітарної охорони курортів / І. Федорович // Вісник Львівського університету. – 2013. – Вип. 57. – С. 279–286. – (Сер. юридична).

Про курорти : Закон України від 05.10.2000[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2026-14.

Рідей Н. М. Рекреація в Україні: вивченість, перспективи розвитку рекреаційних територій / Н. М. Рідей, Т. Ф. Хітренко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – № 3. – С. 64–69.

Савоста О. П. Організаційно-правові засади використання та охорони земель оздоровчого призначення / О. П. Савоста // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць – Х. : Вид-во ХарРІ-НАДУ «Магістр», 2008. – № 1(33). – С. 114–120.

Ткаченко О. М. Право користування курортними, лікувально-оздоровчими та рекреаційними зонами : автореф. дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 / О. М. Ткаченко. – Харків, 1999. – 17 с.

Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2007. – 312 с.

Черемнова А. І. Правові засади використання й охорони курортів, лікувально-оздоровчих об’єктів і рекреаційних територій / А. І. Черемнова // Екологічне право України : [підруч. для студ. вищих навч. закладів] / за ред. І. І. Каракаша. – Одеса : Фенікс, 2012. – С. 512– 531.

Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne / Ülle Madise, Berit Aaviksoo, Hent Kalmo, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Peep Pruks, Priit Vinkel. Kolmas, täiendatud. – 2012. – р. 1088.

LooduskaitseseadusVastu võetud 21.04.2004, RT I 2004, 38, 258,jõustumine 10.05.2004. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.riigiteataja.ee/akt/108072014020.

Ranna ja kalda kaitse seadus. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.riigiteataja.ee/akt/256508.

Tūrisma likums. Latvijas Republikas – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://likumi.lv/doc. php?id=50026.

Turizmo. Įstatymas.Lietuvos Respublikos – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.e-tar.lt/ portal/lt/legalact/tar. f0e2e67b1f2f/lobmftnyth.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.