Юридичні факти як підстави виникнення субсидіарних цивільно-правових зобов’язань

Надія Сампара

Анотація


Розглянуто юридичний (фактичний) склад субсидіарних цивільно-правових зобов’язань. Досліджено по-няття юридичних фактів та юридичних фактів-станів та їх значення для виникнення субсидіарних зобов’язань. Наведено і обґрунтовано обов’язковий перелік юридичних фактів, що є підставами виникнення субсидіарних зобов’язань за цивільним законодавством України.


Ключові слова


цивільне законодавство; юридичний факт; субсидіарне зобов’язання; підстави виникнення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Ромащенко І. О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав : автореф. дис.. … канд. юрид. наук. : 12.00.03 / І. О. Ромащенко ; Київ. Нац..ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2014. – 18 с.

Красавчиков О. А. Юридичиские факты в совецком гражданском праве /О. А. Красавчиков. – М. : Госюриздат, 1958. – 182 с.

Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении / Р. О. Халфина. – М. : Юрид. лит., 1974. – 340 с.

Сурилов О. В. Основи загальної теорії держави і права. / О. В. Сурилов // Одес. держ. ун-т, 1995. – 128 с.

Чувакова Г. М. Специфіка юридичних фактів-станів / Г. М. Чувакова // Актуальні проблеми держави і права. – 2007. – С. 108–111.

Кутателадзе О. Д. Категорія «юридичні факти» та підстави виникнення зобов’язань за цивільним законодавством України / О. Д. Кутателадзе // Митна справа. – 2005. – № 4. – С. 59–63.

Коструба А. В. Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України / А. В. Коструба // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 168–172.

Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – [2-е изд.] / Л. И. Петражицкий. – СПб., 1910. – Т. 2. – 656 с.

Гамбаров Ю. С. Гражданское право / Ю. С. Гамбаров. – М., 2003. – Т. 1. – с. 645.

Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглашения о защите прав и процессуальные соглашения / М. А. Рожкова. – М. : Статут, 2009. – 332 с.

Маркосян А. В. Юридические факты в семейном праве Российской Федерации : дис.. … канд .юрид. наук. : 12.00.03 / А. В. Маркосян. – М., 2007. – 203 с.

Полежай П. Т. Правовые отношения : [консп. лекц.] / П. Т. Полежай. – Х. : Изд-во ХЮИ, 1965. – 52 с.

Ковальська В. С. Юридичні факти-стани у сімейному праві : питання правової природи / В. С. Ковальська // Університетські наукові записки. – № 4 (44). – 2012. – С. 162–168.

Цивільне право України. Загальна частина : підруч. / за ред. О. В. Дзери, д-ра юрид. наук, проф.., чл.-кор. НАПрН України, засл. юриста України [та ін.]; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

Отраднова О. О. Механізм цивільно-правово регулювання деліктних зобов’язань: автореф. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук. / О. О. Отраднова. – К., 2014. – 38 с.

Цивільне право України : підруч. / за ред. проф. Ю. Л. Бошицького та проф. Р. Б. Шишки. – К. : Ліра – К., 2013. – 760 с.

Пленюк М. Поняття юридичного факту в доктрині цивільного права: історія і сучасність / М. Пленюк // Юридична Україна. – № 11. – 2014. – С. 58–62.

Погрібний С. О. Імперативні та диспозитивні норми та їх роль в регулюванні цивільних відносин / С. О. Погрібний // Університетські наук. зап. – 2010. – № 2 (3–4). – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. ун-ту упр. та права. – С. 46–54.

Печений О. Підстави виникнення цивільних прав і обов’язків : аналіз юридичної конструкції ст. 11 ЦК України / О. Печений // Вісник Акад. прав. наук України. – 2007. - № 1 (48). – С. 141–149