Дотримання вимог принципу верховенства права в процесі створення та функціонування ОСББ – шлях до становлення інституту ефективного власника житла

Лілія Паращук

Анотація


Зроблено спробу розкрити окремі проблемні аспекти законодавчого регулювання процедури створення
та функціонування об’єднання співвласників багатоквартирних будинків з позиції вимог принципу верховенства права.


Ключові слова


об’єднання співвласників багатоквартирних будинків; принцип верховенства права; право власності на житло; співвласники

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Рабінович П. М. Верховенство права як соціальний феномен / П. М. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2008. – 23–29 лютого. – С. 12.

Петришин О. Верховенство права як принцип дії права / О. Петришин // Українське право. – 2006. – № 1. – С. 47–51.

Закон України Про об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: прийнятий 29 листопада 2001 року № 2866-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 10. – Ст. 78.

Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Контрольный список вопросов для оценки соблюдения верховенства права: Принят на 106-м пленарном заседании Венецианской комиссии 11–12 марта 2016 г. – Венеция. – 60с. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.venice.coe.int.

Козюбра М. І. Верховенство права і Україна [Електронний ресурс] / М. І. Козюбра. – Режим доступу : http://cau.in.ua.

Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку: Закон України № 417-VIII від 14 травня 2015 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 29. – Ст. 262.

Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцями житлових будинків, у яких створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи): Постанова Кабінету Міністрів від 13 листопада 2013р. № 860. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/860-2013-п.

Фулей Т. І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: наук.-метод. посіб. [для суддів.] – [2-ге вид. випр., допов.]. – К., 2015. – 208 с.

Opinion on the Constitution of Ukraine, adopted by the Commission at its 30th plenary meeting in Venice, on 7–8 March 1997 // http://www.venice.coe.int/docs/1997/CDL&INF(1997)002&e.pdf.

Opinion on the Constitutional Situation in Ukraine adopted by the Venice Commission at its 85th Plenary

Session, Venice (17–18 December 2010) // http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL& AD(2010)044&e.pdf.

Майданик Р. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування [Електронний ресурс] / Р. Майданик // Юридична Україна: правовий часопис. – 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 47–55. – Режим доступу : http://www.pravnuk.info.

Фуфалько Т. М. Поняття та зміст принципу пропорційності, його прояв в основних формах діяльності держави / Т. М. Фуфалько // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – С. 63–73. – (Сер. юридична).

ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення». Затв. наказом Держбуду України від 18 травня 2005 р. – № 80.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 10.06.2015 р. у справі № 6-8823св15.

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/995_015.

Протокол до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод від 20 березня 1952р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/994_535.

Кінько Т. Дискримінація за майновою ознакою? [Електронний ресурс] / Т. Кінько. – Режим доступу : https://dt.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.