Перспективи розвитку ринку землі в Україні

Ольга Зигрій, Роман Мудрик, Ганна Садівська

Анотація


Проаналізовано різноманітні теоретичні підходи щодо сутності ринку землі. Наведено визначення поняття «ринок землі». Розглянуто першорядні завдання, які потрібно вирішити для подолання протиріччя в земельних відносинах. Висвітлено пошук прийнятного варіанту подальшого реформування земельних відносин в Україні


Ключові слова


ринок землі; мораторій; земельна реформа; охорона землі; приватизація; грошова оцінка земель

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Зигрій О. В. Вплив мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення / О. В. Зигрій // Актуальні проблеми правознавства, 2016. – Вип. 3 (7). – С. 64–68.

Зигрій О. В. Деякі питання щодо впливу мораторію на становлення та розвиток ринку землі в Україні / О. В. Зигрій // Економіка та суспільство, 2017. – №8. – С. 250–254.

Зигрій О. В. Правові проблеми використання земель сільськогосподарського призначення / О. В. Зигрій // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль, 2017. – С. 149–160.

Іванух Р. А. Аграрна економіка і ринок : моногр. / Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський, Є. М. Білан [Електронний ресурс]. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 256 с. – Режим доступу : http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/agrar.pdf.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

Носік В. В. Право власності на землю українського народу : монографія / В. В. Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006 – 544 с.

Проект Закону України «Про обіг земель сільськогосподарського призначення» № 5535 від 13.12.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724.

Ринок землі в Україні : міфи і реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pobudovano.com.ua/news/rinok-zemli-v-ukraini-mifi-i-realii.

Ринок землі в Україні : міфи і реалії [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/news/2017/06/13/rynok_zemli_v_ukraini_mify_i_realii_.

Мартинюк М. Ринок землі в Україні : три можливі моделі запуску та їх наслідки [Електронний ресурс] / М. Мартинюк. – Режим доступу : https://dt.ua/macrolevel/rinok-zemli-v-ukrayini-tri-mozhlivi-modeli-zapuskuta-yih-naslidki-.html.

У 2018 році запланована грошова оцінка сільгоспземлі: рішення Кабміну. – [Електронний ресурс] // Еконо-мічна правда, від 19 вересня 2017. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2017/09/19/629267/.

Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=250068882.