Some problems of legal regulation of the institution of guardianship and tutelage in Ukraine

Алла Дробчак, Анастасія Кравець

Анотація


For today, the importance of guardianship and tutelage bodies can’t be overemphasized. At a time when the country is in an undeclared war, many families have suffered from the effects of hostilities, many children have been left without parental care and need protection. Against the backdrop of a decline in the social security of citizens and economic problems, the drop in the standard of living, the increase in the crime situation, the large number of internally displaced citizens, and the protection of children is of particular importance.


Ключові слова


guardianship; tutelage; orphans; guardian; trustee; parental care; ward

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року зі змінами [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року зі змінами [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14.

Харитонов Є. О. Історія приватного (цивільного) права Європи. – Ч. І. Витоки. – Одеса : Бахва, 1999. – 292 с.

Юркевич Н. Г. Правоспособность гражданина СССР по советскому гражданскому праву : дис… канд. юрид. наук : 12.00.03 / Юркевич Николай Григорьевич. – Минск. – 243 с.

Сімейне право України : підруч. / Л. М. Баранова, В. І. Борисова, І. В. Жилінкова [та ін.] ; за заг. ред. В. І. Борисової та І. В. Жилінкової. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 264 с.

Покровский И. А. История римского права / И. А. Покровский. – М. : Статут, 2004. – 540 с.

Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права / Д. Д. Гримм ; под ред. и с предисловием В. А. Томсинова. – М. : Зерцало, 2003. – 496 с.

Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики. Содержание и форма в праве и проблема законодательной стилистики : учеб. пособ. / Ушаков А. А. – Пермь,. – 206 c. – Ч. 1.

Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини: Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24 вересня 2008 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http ://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=866-2008-%EF&new=1&p=1304054879692552.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини : Конвенція про права людини та біомедицину (Ов’єдо, 4 квітня 1997 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_334.

Європейська конвенція про визнання та виконання рішень стосовно опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми (Люксембург, 20 травня 1980 р. [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http ://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_327.

Конвенція про захист прав і основних свобод 1950 року, Перший протокол та протоколи № 1, 4, 6, 7, 9, 10 та 11 до Конвенції (Рим, 4.XI.1950) [Електронний ресурс]. // Офіційний сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_004


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.