Місце юридичних осіб публічного права у суб’єктному складі цивільних правовідносин

Надія Гнат

Анотація


Досліджено питання визначення місця юридичних осіб публічного права як суб’єктів цивільних правовідносин за законодавством України. Зосереджено увагу на вивченні суб’єктного складу цивільних відносин та ознак, якими характеризуються учасники вказаних правовідносин. Аргументовано гостру необхідність в доопрацюванні чинного законодавства в сфері визначення правового становища публічних юридичних осіб.


Ключові слова


юридичні особи публічного та приватного права; цивільні правовідносини; учасники цивільних відносин; публічні інтереси держави; правосуб’єктність юридичних осіб публічного права

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 р. – № 254к/96-ВР.

Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 р. – № 435-ІV ( з подальшими змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №40–44.

Про місцеве самоврядування : Закон України № 280/97-ВР від 21 травня 1997 р.

Про оренду державного та комунального майна: Закон України № 2269-XII – ВР. від 10 квітня 1992 р.

Про передачу об’єктів державного та комунального майна: Закон України № 147/98 від 03 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців : Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 31.

Борисова В. І. До проблеми участі публічних юридичних осіб у цивільних правовідносинах: матер. міжнародної науково-практичної конф. [«Трансформація відносин власності в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми»]. / В. І. Борисова − Одеса, 2003. – С. 7–8.

Витрянский В. Черты юридического лица / В. Витрянский // Экономика и жизнь. – 1995, № 8.

Кузнєцова Н. С. Концептуальні засади інституту юридичної особи в новому цивільному законодавстві України: матер. регіональної наук.-практ. конф. «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні». Секція цивілістичних наук / Н. С. Кузнєцова. − Л., 2002. – С. 215–216.

Посикалюк О. О. До питання про поняття юридичної особи публічного права // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2015. – № 1 (53) – С. 46–59.

Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»: Указ Президента України № 96/2013 від 28.02.2013 р. [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Президента України. – Режим доступу : http:// www.president.gov.ua/ documents/ 15486.html.

«Про порядок утворення юридичних осіб публічного права»: Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №4643 від 29.06.2006 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.uazakon.com/document/fpart16/idx16754.htm.

Романовська О. В. Юридические лица публичного права / О. В. Романовська // Публічне право. – 2013. – № 2. – С. 254–262.

Цивільний кодекс України : наук.-практ. коментар: у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1. – 692 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.