Роль та значення принципу верховенства права в адміністративно-деліктних відносинах

Євгеній Шульга

Анотація


Досліджено роль та значення принципу верховенства права в адміністративно-деліктних відносинах,
а також його місце серед інших принципів права. На основі аналізу вітчизняних основ принципу верховенства права досліджено його складові елементи, а за допомогою дослідження міжнародно-правових норм виявлено та запропоновано до імплементації нові його складові. Звернено увагу на необхідність розгорнутого законодавчого закріплення принципу верховенства права та його складових елементів у відповідному порядку при напрацюванні проекту адміністративно-деліктного кодексу України.


Ключові слова


принцип верховенства права; адміністративно-деліктні відносини; принципи регулювання адміністративно-деліктних відносин

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Maestri v. Italy, № 39748/98, 2004, § 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу восьмого пункту 5 частини першої статті 11 Закону України «Про міліцію» № 17-рп/2010 від 29 червня 2010 року // Офіційний вісник України. – 2010. – № 52. – с. 25. – ст. 1746.

Підвальна М. З. Проблеми застосування принципу верховенства права // Університетські наукові записки. – 2012. – № 3 (43). – С. 17.

Доповідь Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеційська комісія), схваленої Венеційською комісією на 86-му пленарному засіданні (Венеція, 25-26 березня 2011 року), § 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/.

Баранчик П. Д. Принцип верховенства права як засадничий принцип верховенства права / П. Д. Баранчик [Електронний ресурс] // Вісник Запорізького національного університету. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/.

Кодекс адміністративного судочинства № 2747-IV від 06.07.2005 р. (в ред. від 23.03.2017 р.) // Голос України. – 2005. – № 158.

Подковенко Т. О. Принципи юридичної відповідальності: загальнотеоретичний аспект / Т. О. Подковенко, Л. В. Павелко // Молодий вчений. – 2015. – №2 (17). – С. 832.

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073Х від 07.12.1984 р. (в ред. від 15.06.2017) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

Бойко Д. В. Правоприменительное усмотрение, законность и произвол // Общество и право. – 2009. – № 3 (25). – С. 17.

Lhermitte v. Belgium, no. 34238/09, 2016, §67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/.

Saadi v. United Kingdom, no.13229/03, 2008, § 31 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/.

Al-Dulimi and Montana Management Inc. v. Switzerland, no. 5809/08, 2016, § 145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int.

Golder v. United Kingdom, no. 4451/70, 1975 [Електронний ресурс] : Режим доступу : http://hudoc.echr.coe.int/.

Остафійчук Л. А. Забезпечення права на доступ до правосуддя в українському законодавстві // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – № 6. – Т. 1. – С. 145.

Христова Г. О. Позитивні зобов’язання держави у сфері прав людини як новий напрям дослідження у вітчизняній теоретичній юриспруденції // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 2 (69). – С. 30.

Закон України № 5207-VI від 06.09.2012 «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (в ред. від 13.05.2014) // Голос України. – 2012. – № 185.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.