АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ДОСВІД ДЛЯ СУЧАСНОСТІ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Микола Кравчук

Анотація


Кравчук  Микола .Армія української Центральної Ради та її досвід для  сучасності: історико-правове доcлідження.

 

 Досліджено роль і значущість власної Армії для Української держави за Центральної ради в 1918 р., зокрема в період її «другого правління», і на сучасному етапі державотворення. Висвітлені особливості формування Армії української Центральної Ради на завершальному етапі її діяльності та окреслена важливість цього досвіду для сьогоднішньої розбудови держави. Визначені основні напрями створення і функціонування Війська Української Народної Республіки в цей період. Проаналізовані й оцінені основні уроки військового бу-

дівництва УЦР, його позитивні і негативні сторони. Акцентована увага на організаційно-правових основах формування Армії Української Народної Республіки у вказаний період (законодавча база; правове забезпечення державного будівництва і створення Війська Української Центральної Ради).

 

Кравчук Н. Армия Украинской Центральной Рады и ее опыт для современности: историко-правовое исследование.

 

Исследовано роль и значимость собственной Армии для Украинского государства во времена Центральной Рады в 1918 г., в частности в период ее «второго правления», и на современном этапе развития государства. Освещены особенности формирования Армии Украинской Центральной Рады на завершающем этапе ее деятельности и очерчена важность этого опыта для сегодняшнего государственного строительства. Определены основные направления создания и функционирования Войска Украинской Народной Республики

в этот период. Проанализированы и оценены основные уроки военного строительства УЦР, его позитивные и негативные стороны. Акцентировано внимание на организационно-правовых основах формирования Армии Украинской Народной Республики в указанный период (законодательная база, правовое обеспечение государственного строительства и создания Войска Украинской Центральной Рады).

 

Kravchuk M. Army ukrainian central rada and experience to present: the historical-legal research.

 

The article investigates the role and signifcance of its own Army for the Ukrainian state during the time of the Central Rada, in 1918, in particular, in the period of its «second government» and at the present stage of state building. It is peculiarities the formation of the army of the Ukrainian Central Rada at the fnal stage of its activities and outlined the importance of this experience for today’s state-building. The basic directions of creation and functioning of Forces of the Ukrainian national Republic in this period are determined.

The author singled out building features its own army at the beginning of the twentieth century and in modern times. It was carried out at the Armies of former states. In the frst case army was based on the Russian imperial army in the service of which there were at least four million Ukrainian. In the second - the Soviet army «after the proclamation in 1991 of independence, Ukraine inherited one of the largest groups of troops in Europe, equipped with nuclear weapons and relatively modern examples of conventional weapons and military equipment, which has voluntarily liquidated.

Are analyzed and assessed the main lessons of military construction UCR, its positive and negative sides.The attention is focused on the organizational and legal basis of the formation of the Army of the Ukrainian national Republic in the reference period (legislative base, legal support of state building and creating Army of the Ukrainian Central Rada). A comparative analysis of military construction Ukrainian Central Rada and Ukraine on the modern stage of revival, the last 25 years, are conducted. It is noted evolution ratio to create own armed forces. In particular, highlighted the idea frst President Leonid Kravchuk on the process of building the Army in Ukraine.

 


Ключові слова


Українська Народна Республіка в період Української Центральної Ради; Українська Ар- мія; Військо Української Народної Республіки; збройні формування Української Центральної Ради; Армія Української Центральної Ради; українське державне будівництво; законод

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Сюндюков І. Беззбройність як шлях до поразки [Електронний ресурс] /І. Сюндюков // День. – 2015.– 10 жовт., – №186. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/blog/istoriya/bezzbroynist-yak-shlyah-do-porazky.

Кравчук М. В. Досвід українського державотворення в періоди військового протистояння (історико-правовий аспект) [Електроний ресурс] /М. В. Кравчук // Інновації в юридичній науці та правозастосовчій практиці : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. [«Актуальна юриспруденція»], (м. Київ, 29 травня 2014 р.) : тези наук. доп. – К., 2014. – С. 29–46. – Режим доступу : http://www.legalactivity.com.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=882%3A160714-15&catid=97%3A1-514&Itemid=121〈=ru.

Кемерон Д. Агресія РФ в Україні – одна з причин зберігати членство в ЄС [Електронний ресурс] / Девід Кемерон // День. – 2016. – 28 лют. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/news/280216-agresiya-rf-v-ukrayini-odna-z-prychyn-zberigaty-hlenstvo-v-yes-kemeron.

Петраш О. Коментар статті «Безбройність як шлях до поразки» [Електронний ресурс] / Олександр Петраш. – Режим доступу : http://www.day.kiev.ua/uk/blog/istoriya/bezzbroynist-yak-shlyah-do-porazky.

Кравчук М. Правове регулювання діяльності Збройних Сил України в 1917–1920 рр. / М. Кравчук. – Острог : Нац. ун-т «Острозька акад.». – 2002. – С. 92–99. – (Серія : Право. Острог).

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр. (Орг-я, структура, штати): історико-правове дослідження / М. В. Кравчук. – Івано-Франківськ : Плай ; – Коломия : Вид.-поліграф. т-во «Вік», 1997. – 292 с.

Ленін В. І. Повне зібрання творів Т. 37 / В. І. Ленін. – К., 1972. – С. 116.

Кравчук М. В. Організаційно-правові засади формування Армії України в період Центральної Ради і Гетьманату: порівняльний-правовий аналіз [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» Юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» – 2015. – №5. – С. 33–37.– Режим доступу : http://www.pap.in.ua/5_2015/10.pdf.

Кравчук М. Етапи військового будівництва в період УЦР: історико-правове дослідження /

М. Кравчук //Держава, право і юридична думка у балтиморському регіоні: історія та сучасність : матеріали ХХVI Міжнар. іст.-правової конф. (27–29 квіт. 2012 р., м. Одеса) / ред. кол. : С. В. Ківалов (голова), І. Б. Усенко (заступник), Н. М. Крестовська (відп. секр.), В. В. Завальнюк, О. Н. Ярмиш, Л. Г. Матвєєва. – Одеса : Вид. Букаєв В. В., 2012. – С. 390–398.

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2. т. Т. 2. : Від середини XVII ст. до 1923 р. / Н. Полонська- Василенко – К. : Либідь, 1993. – С. 465.

Історія України: нове бачення : у 2. Т / під ред. В. І. Смолія. – К. : Україна, 1996. – С. 147.

Крип’якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів [та ін.] ; упоряд. Б. З. Якимович. – [4-те вид., змін. і допов.]. – Львів : Світ, 1992. – 712 с.

Лазоркін В. Збройні Сили України: 1991 – 2011 [Електронний ресурс] / Віталій Лазоркін // Унівесіум. – 2011. – № 11–12 (217–218). – Режим доступу : http://www.universum.lviv.ua/journal/2011/6/index.htm/.

Верстюк В. В. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронолог. дов. / В. Верстюк, О. Дзюба, В. Репринцев. – К. : Наук. думка. – 1995.– 687 с.

Солдатенко В. Ф. Військовий чинник у боротьбі за політичну владу в Україні в 1917–1918 рр. / В. Ф. Солдатенко, Л. Г. Хало. – К. : ПП Позднишев, 2002. – С. 90–91.

Кравчук М. В. Збройні Сили Української Народної Республіки / М. В. Кравчук / Право України. – 1998. – №7.– С. 106–110.

Кириченко В. Учимся воевать. Экспресс-курс резервиста [Електронний ресурс] / В. Кириченко. – Режим доступу : http:// life.pravda.com.ua/columns/2014/03/17/158278/.

Кравчук М. Організаційно-правові засади формування Збройних Сил України в 1917–1920 рр. / М. Кравчук // Актуальні проблеми правознавства. – 2002.– Вип. №4. – С. 11–22.

Кравчук М. В. Організаційно-правові засади розбудови Української Армії за часів другого правління УЦР [Електронний ресурс] / М. В. Кравчук // Конституційні засади правового життя: світові традиції та національні реалії : зб. матеріалів Юрид. наук.-практ. інтернет-конф. [«Актуальна юриспруденція»], (м. Київ, 28 черв. 2013 р. : тези наук. доп. – К., 2013 – С. 27–38. – Режим доступу : http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=601%3A270613-19&catid=72%3A1-0613&Itemid=89〈=ru.

Українська Центральна Рада: документи і матеріали : у двох т. Т. 2. – К. : Наук. думка, 1996. – 424 с.

Кравчук Л. М. Виступ в телепередачі Шустер-онлайн [Електронний ресурс]. / Л. М. Кравчук Л. М. Кравчук – Режим доступу : http://liveam.tv/shuster-live-12-02-2016.html.