Участь адвоката в адміністративному процесі

Наталія Чудик

Анотація


Після аналізу робіт видатних дослідників наголошено, що як професійний захисник і представник інтересів клієнта адвокат може брати участь у величезній сфері матеріальних та процесуальних правовідносин, в кожних з яких він має певне коло завдань, прав та обов’язків, що у своїй сукупності визначають його правове становище у цих відносинах. Проаналізовано правовий статус адвоката в адміністративному судочинстві, адже він пов’язаний із розв’язанням конфліктів у публічно-правовій сфері. Розглянуто сутність поняття пра-вового статусу, в тому числі адміністративно-правового, а також проаналізовано відповідні норми чинного законодавства, що регулюють інститут адвокатури та порядок здійснення адміністративного судочинства.


Ключові слова


правовий статус; адміністративно-правовий статус; адвокат; норми законодавства; адміністративне судочинство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України: наук.-практ. комент. / редкол. : В. Я. Тацій (голова) [та ін.] [2-е вид., переробл. і допов.] – Харків : Право, 2016. 1128 с.

Козьміних А. В. Адвокатура як інститут громадянського суспільства в сучасній науці / А. В. Козьміних // Актуальні проблеми політики. – Вип. 36. – 2009. – С. 228–235.

Кравчук М. В. Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права : навч. посіб. / М. В. Кравчук. – [3-тє вид., змін. й доповн.]. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 247 с.

Зайчук О. В. Теорія держави і права. Академічний курс : підруч. [Електронний ресурс] / – К. : Юрінком Інтер, 2006. – Режим доступу : http://ebk.net.ua/Book/law/zaychuk_tdp/part2/402.htm.

Кодекс адміністративного судочинства України : Закон України № 2747-IV від 06.07.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.