Теоретичні проблеми визначення адміністративної правоздатності дитини як самостійного елементу адміністративної правосуб’єктності дитини

Олексій Навроцький

Анотація


Проаналізовано погляди вчених-теоретиків, конституціоналістів, адміністративістів, міжнародників,
цивілістів щодо правоздатності загалом та адміністративної правоздатності зокрема як за радянських часів, так і на сучасному етапі розвитку державотворення, яке спрямоване на визнання принципу дитиноцентризму. Розглянуто адміністративну правоздатність як самостійний елемент адміністративної правосуб’єктності. Аргументовано позицію стосовно того, що моментом набуття адміністративної правоздатності є момент народження дитини (реєстрація народження), а не її зачаття.


Ключові слова


дитина; народжена дитина; ненароджена дитина; право на життя дитини; право на життя ненародженої дитини; реєстрація народження; правосуб’єктність, адміністративна правосуб’єктність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Кагановська Т. Є. Організаційно-правові форми адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб публічного права / Т. Є. Кагановська // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 20. – С. 7–12. – (Сер. «Право»).

Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / С. Н. Братусь. – М., 1950. – 364 с.

Бегичёв В. К. Трудовая правоспособность советских граждан / В. К. Бегичёв. – М., 1972. – 245 с.

Мицкевич А. В. Субъекты советского права / А. В. Мицкевич. – М., 1962. – 211 с.

Флейшиц Е. А. Соотношение правоспособности и субъективных прав / Е. А. Флейшиц. – М., 1960. – 364 с.

Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Юристъ, 2000. – 776 с.

Витрук Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. – М. : Норма, 2008. – 448 с.

Письменицький А. А. Теорія держави і права : навч. посіб / А. А. Письменицький, Д. В. Слинько, А. С. Спаський – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2010. – 244 с.

Любич Л. Д. Правовий статус ненародженої дитини у правовідносинах щодо реалізації репродуктивних прав людини / Л. Д. Любич // Проблеми сучасного права. – 2015. – № 2 (12). – С. 262–273.

Van Bueren Geraldine. The International Law on the Rights of the Child // Van Bueren Geraldine. – London, 2006. – 524 р.

Червяцова А. О. Право на життя – право бути народженим (питання правового регулювання штучного переривання вагітності за українським законодавством) / А.О.Червяцова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2013. – Вип. 15. – С. 226–228. – (Сер. «Право»).

Теорія держави і права : навч. посіб. [для студ., які навч. за напр. підг. 6.030202] / за ред. А. М. Шульги. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – 464 с.

Загальна теорія держави і права : підруч. [для студ. юрид. спец. ВНЗ] ; за ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2002. – 432 с.

Загальна теорія держави і права: підруч. [для студ. юрид. ВНЗ] ; за ред. д-ра юрид.наук, проф., акад. АПрН України М. В. Цвіка, д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН України О. В. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.

Кагановська Т. Є. Основи загальної теорії права : навч. посіб. / Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – 144 с.

Теорія держави і права : навч. посібник / за заг. ред. І. М. Погрібного. – Х. : ХНУВС, 2010. – 274 с.

Ієрусалімова І. О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини і громадя-нина : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. О. Ієрусалімова. – К., 2006. – 21 с.

Бойко І. Громадянин як суб’єкт адміністративно-правових відносин / І. Бойко // Вісник академії правових наук України. – 2004. – № 1 (36). – С. 94–102.

Зубрицька О. Адміністративна правоздатність як елемент адміністративної правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів адміністративного права / О. Зубрицька // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 3 (41). – С. 99–104.

Богуцький В. В. Адміністративне право України як галузь права : навч. посіб. [2-ге вид., перероб. і доп.] / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька – Х. : Фінн, 2011. – 120 с.

Адміністративне право. Загальна частина : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. – К. : Центр учб. літ-ри, 2011. – 216 с.

Административное право Российской Федерации : учеб. / под ред. А. В. Мелехина. – М. : Юстиция, 2016. – 502 с.

Административное право : учеб. пособ. / под ред. В. Петрова, О. Свинных. – М., 2010


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.