Зарубіжні моделі органів суддівського самоврядування

Михайло Лях

Анотація


Проведено аналіз міжнародно-правових актів та практики діяльності суддівського самоврядування зарубіжних країн. Здійснено науково-теоретичне дослідження типових моделей суддівського самоврядування. Виділено основні повноваження органів суддівського самоврядування.


Ключові слова


суддівське самоврядування; міжнародні стандарти; незалежність; моделі; функціонування органів суддівського самоврядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Hoge Raad der Nederlanden | Rechtspraak | – De Rechtspraak [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. rechtspraak. nl / Organisatie / Hoge-Raad / OverDeHogeRaad / Pages / default. Aspx.

Wet op de rechterlijke organisatie [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. st-ab. nl / wetten / 0693_Wet_op_de_rechterlijke_organisatie_Wet_RO.htm.

Афанасьєва С. І. Конституційно-правові гарантії принципу незалежності суддів в Російській Федерації : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. / С. І. Афанасьєва. – М., 2003. – С. 90 – 122.

Конституции государств мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://concourt.am/russian/legal_resources/world_constitutions/index.htm.

Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Бразилия : учеб. пособие / сост. сб., пер. В. В. Маклаков. – М. : Волтерс Клувер, 2009. – 602 с.

Конституционное право: [учеб.] / отв. ред. В. В. Лазарев. – М. : Юристъ, 1999. – 592 с.

Конституція Бельгії [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.countries.ru/?pid=88.

Конституція Французької Республіки від 4 жовтня 1958 р // Конституції зарубіжних держав [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // www. legifrance. gouv. Fr.

Люшер Ф. Конституційна захист прав і свобод особистості / Ф. Люшер. – М. : Вид. група «Прогрес» – «Універс», 1993. – С. 294.

Коротун О. М. Суддівське самоврядування: порівняльний аналіз законодавства України і окремих країн ближнього та дальнього зарубіжжя / О. М. Коротун // Адвокат. – 2007. – № 5. – С. 122–128.

Куліков О. Проблеми неефективного функціонування системи українського судочинства / О. Куліков // Юридичний журнал. – 2008. – № 10. – С. 100.

Марченко В. В. Щодо взаємодії уряду Франції з іншими національними органами державної влади / В. В. Марченко : зб. наук. праць Харків. нац. педагогічного ун-ту імені Г. С. Сковороди. – 2014. – С. 121–124.

Модернизация статуса судьи : современные международные подходы / отв. ред. Т. Н. Нешатаева. – М. : Норма ; Инфра-М, 2011. – 336 с.

Назаров І. В. Органи судової влади України / І. В. Назаров // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 10. – С. 9–12.

Правосудие в современном мире / под ред. В. М. Лебедева, Т. Я. Хабриевой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. – 704 с.

Судебные системы европейских стран: справочник / пер. с франц. Д. И. Васильева и с англ. О. Ю. Кобякова. – М. : Междунар. отношения, 2002. – 336 с.

Управление общими судами и систематизация судебных решений в Италии. – М., 1973.

Конституція Італійської Республіки (прийнята 27 грудня 1947 р.) // Конституції зарубіжних країн : зб. / уклад. В. Н. Дубровін.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.