Врахування питань безпеки в системі управлінських ризиків в діяльності керівника в системі виконання покарань

Станіслав Зливко

Анотація


Обґрунтовано підходи до питань безпеки в системі управлінських ризиків в діяльності керівника в системі виконання покарань. Проаналізовано діючі підходи до управлінських ризиків, а також управління ризиками з боку керівників в системі виконання покарань в ході прийняття та реалізації засобів управління та рекомендовано заходи щодо оптимізації цього процесу.


Ключові слова


система виконання покарань; керівник; управлінські ризики; безпека; безпека персоналу; фактори ризику

Посилання


Беззубов Д. О. Про тлумачення «ризикознавства» в юридичній науці України / Д. О. Беззубов // Держа-ва і право. – 2009. − Вип. 45. – С. 276–277.

Новий тлумачний словник української мови : в 3 т. Т. 1 / [уклад.: В. Яременко, О. Сліпушко]. – [2-е вид., виправ.]. – К. : Вид-во «АКОНІТ», 2008. – 2008. – С. 791.

Бондарчук В. В. Ризик як правова категорія / В. В. Бондарчук [Електронний ресурс] // Часопис Київського університету права. – 2013. – №2. – Режим доступу : http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/312.pdf.

Соболь М. П. Управління ризиками в системі прийняття та реалізації державно-управлінських рішень : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з держ. управл. за спец. 25.00.02 // Класичний приватний уні-верситет – Запоріжжя, 2011. – 24 с.

Гречанюк С. К. Фактори, які впливають на організацію внутрішньої взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань / С. К. Гречанюк, Д. Г. Мулявка [Електронний ресурс] // Наука і правоохорона. -2010. – № 4 – С. 259–265. Режим доступу : http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/doc/1001/1/1009_IR.pdf.

Ткачова О. В. Безпека персоналу установ виконання покарань як елемент режиму позбавлення волі О. В. Ткачова [Електронний ресурс] / Часопис Київського університету права Режим доступу : 2014/3 / file:///C:/Users/User/Downloads/Chkup_2014_3_55%20(1).pdf.

Перегудов А. Г. Понятие обеспечения безопасности в ИТУ, его принципы, задачи и организационно-правовые основы [курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания нака-зания в ИТУ] / А. Г. Перегудов. – Уфа, 1996. – 124 с.

Підвисоцький Р. М. Безпека в Державній кримінально-виконавчій службі України / Часопис Академії адвокатури України : т. 8. – №2(27). – 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/chasopys/article/viewFile/823/787.

Сахнік О. В. Професійно-психологічна підготовка персоналу Державної пенітенціарної служби України як засіб забезпечення його особистої безпеки та надійності / Юридична психологія та педагогіка. – 2014. – № 1 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/710/1/sahnik_ua.pdf.

Підвисоцький Р. М. Правове забезпечення безпеки засуджених та персоналу в установах виконання

покарань / Р. М, Підвисоцький [Електронний ресурс] / Право і суспільство. – № 1. – Ч. 1. – Режим доступу : / 2016 / http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2016/1_2016/part_2/27.pdf.

Щербаков А. В. Теоретические и организационные аспекты безопасности уголовно-исполнительной системы / А. В. Щербаков // Вестник Владимирского юридического института. – 2010. – № 4. – С. 50–53.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 04 лютого 1994 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994 – № 11 – Ст. 50.

Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах : Наказ Міністерства юстиції України № 1408/5 від 25.04.2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0299-14


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.