Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання торговельної діяльності в Європі у ХІІ–ХІV ст

Олександр Гавриленко

Анотація


Висвітлено процес становлення та розвитку правового регулювання торговельної діяльності в Європі
у ХІІ–ХІV ст. Наголошено, що тогочасні норми міжнародного права здебільшого містили запевнення торговців у їхній особистій та майновій безпеці, а також надавали купцям право вільного пересування та перевезення товарів за умови сплати відповідних мит. Зазначено, що привілеї, що надавалися іноземним купцям актами внутрішньодержавного права, не були всеосяжними й не містили гарантій повної недоторканості особи купця та повної свободи торгівлі. Однак усе ж вони були достатньо широкими за змістом і забезпечували зацікавленість іноземних купців у веденні торгівлі на території європейських держав. Наголошено, що важливим наслідком застосування цих міжнародних та внутрішньодержавних актів було те, що завдяки чинності їхніх норм над-ходження до державних скарбниць фінансових коштів суттєво збільшилися.


Ключові слова


міжнародне право; внутрішньодержавне право; Європа; правове регулювання; торгівля; міжнародний договір; купецька хартія

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гавриленко О. А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VІІ ст. до н.е. – перша половина VІ ст. н.е.) : моногр. / О. А. Гавриленко. – Харків : Парус, 2006. – 352 с.

Лозовицький А. В. Lex mercatoria як феномен правової дійсності [Електронний ресурс] / А. В. Лозовицький // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 1(1). – С. 74–78.. – Режим доступу : http://bulletin.uabs.edu.ua/store/jur/2011/838a6efed951e38b90d3a0d97e5f4c80.pdf.

Мережко А. А. Lex mercatoria: теория и принципы транснационального торгового права : моногр. / А. А. Мережко. – К. : Таксон, 1999. – 416 с.

Аблезгова О. В. Нормы «lex mercatoria» в правовом регулировании международного коммерческого оборота : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. спец. 12.00.03 / О. В. Аблезгова. – М., 2008. – 25 с.

Азаревич Д. И. Очерки по торговому праву. История торговли и торгового права. Права и обязанности торговца / Д. И. Азаревич. – СПб. : Ленанд, 2016. – 96 с.

Коломацька С. П. Транснаціональне торгове право : навч. посіб. / С. П. Коломацька. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 204 с.

Піскун Т. О. Застосування торговельних звичаїв як джерела права в Україні: правова традиція та перспективи / Т. О. Піскун // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4(16). – С. 141–147.

Удинцев В. А. История обособления торгового права / В. А. Удинцев. – К. : Тип. Имп. Ун-та св. Владимира, 1900. – 224 с.

Шершеневич Г. Ф.: учеб. торгового права / Г. Ф. Шершеневич. – М. : Моск. науч. изд-во, 1919. – 373 с.

Самаркин В. В. Историческая география Западной Европы в средние века / В. В. Самаркин. – М. : Высшая школа, 1976. – 248 с.

Бережков М. О торговле Руси с Ганзой до конца ХV в. / М. О. Бережков – СПб. : Тип. В. Безобразова, 1879. – 267 с.

Гавриленко О. А. Історія міжнародного права : хрестоматія-практикум [для студ/ напряму підготовки 6.030202 – Міжнародне право] / О. А. Гавриленко, Т. Л. Сироїд, Л. В. Новікова. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 674 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11842.

Хрестоматия по истории международных отношений: средние века / сост. Д. В. Кузнецов. – Благовещенск, 2013. – 1318 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.twirpx.com/file/1194296/.

Карпов С. П. Латинская Романия / С. П. Карпов. – СПб. : Алетейя, 2000. – 256 с.

Гавриленко О. А. Правове регулювання торговельних відносин у еллінських та генуезьких колоніях Північного Причорномор’я: діахронно-компаративне дослідження / О. А. Гавриленко // Порівняльно-правові дослідження. Українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 118–124.

Гавриленко О. А. Генуезька спадщина на теренах України: етнодержавознавчий вимір / О. А. Гавриленко, О. М. Сівальньов, В. В. Цибулькін. – Х. : Точка, 2017. – 260 с.

Все монархи мира [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.allmonarchs.net/spain/aragon/jaime_i.html.

Штокмар В. В. История Англии в Средние века / В. В. Штокмар. – СПб. : Издательство «Алетейя», 2000. – 203 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.