Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс

Василь Ухач, Лідія Калаур

Анотація


Розкрито історико-правові аспекти зародження інституту опіки і піклування на території України.
Виокремлено національні закономірності існування даного інституту як і в звичаєвому, так і в позитивному праві. Зазначено, що відповідно до феодального права, досліджено походження правових норм цього інституту, їх вплив на формування правової системи та особливості реалізації


Ключові слова


опіка; піклування; діти-сироти; «Руська Правда»; правовий звичай; правова норма; майно

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Бардах Ю. История государства и права Польши / Ю. Бардах. – М., 1980. – 570 с.

История российских гражданських законов. Введение и книга первая о союзах семейственных. Ч. 1. / К. А. Неволин. – М. : Статут, 2005. – 590 с.

Крестовська Н. М. Ювенальне право України: історико-теоретичне дослідження: моногр. / Н. М. Крестовська. – Одеса : Фенікс, 2008. – 332 с.

Патерик Києво-Печерський / упор., адаптувала укр. мовою, прим. та дод. І. Жиленко; відп. ред. .М. Колпаков. – [2-ге вид.] – К. : КМ Academia, 2001. – 348 с.

Правовий звичай як джерело українського права / за ред. І. Б. Усенка. – К. : Наукова думка, 2006. – 280 с.

Привілеї міста Львова (XIV–XVIII ст.) / упор. М. Капраль, наук. ред. Я. Дашкевич, Р. Шуст. – Львів : Львівське відділення Інституту української археології та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України; Львівський національний університет ім. І. Франка. – [2-ге випр. вид.] – 544 с.

Рудий Н. Я. Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження : моногр. / Назар Ярославович Рудий. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 216 с.

Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение / С. В. Юшков. – М. : Госюр. издат., 1950. – 257 с.

Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. Т. І. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / за ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса : Юридична література, 2002. – 464 с.

Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Т. 1. / Н. С. Таганцев. – Тула, 2001. – 374 с.

Тисяча років української суспільно-політичної думки: у 9-ти т. / передм. О. Сліпушко, В. Яременко; упор. прим. О. Сліпушко. – К. : Дніпро, 2001. – Т. 1. Х–ХV ст. – 632 с.

Хрестоматія з історії держави і права України: у 2-х т. Т. 1. / за ред. В. Д. Гончаренка – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. – Уклад. В.Д. Гончаренко, А.Й. Рогожин, О.Д. Святоцький. – 472 с.

Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в ХІ–ХІІІ вв. / Я. Н. Щапов. – М. : Наука, 1978. – 270 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.