Медіація: міжнародно-правові стандарти

Тетяна Подковенко

Анотація


Розкрито роль і значення медіації як альтернативного способу вирішення правових конфліктів. Зазначено, що не випадково медіація як альтернативний спосіб врегулювання спорів розвинена у міжнародній практиці. Відмічено, що європейське співтовариство приділяє значну увагу медіації як альтернативному способу вирішення спорів у різних сферах життя суспільства.


Ключові слова


медіація; врегулювання спорів; примирні процедури; переговори; медіатор; альтернативна форма вирішення спорів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Калашникова С. И. Медиация в сфере гражданской юрисдикции / С. И. Калашникова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mosmediator.narod.ru/index/0-1604.

Кузьмина М. Н. Медиация как альтернативная форма разрешения правовых конфликтов. Развитие альтернативных форм разрешения правовых конфликтов в России: практика, проблемы, перспективы // Тезисы участников Всероссийской конференции 19 – 21 октября 1999 г. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.lawclinic.ru.

Адамантис Е. Медиация в Украине: «за» и «против» / Е. Адамантис // Юрист & Закон. [Електронний ресурс] – 2011. – № 42. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/EA002546.html.

Доклад экспертов по результатам заседания рабочей группы по вопросу: Механизмы внесудебного урегулирования споров (ВУС) с акцентом на следующие вопросы: уголовное восстановительное правосудие и процедура медиации в гражданском процессе г. Страсбург, 26 сентября 2016 года [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://rm.coe.int/1680700fd3.

Керівні принципи для кращого виконання наявної Рекомендації про медіацію в кримінальних справах (Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (ЄКЕП-CEPEJ) Страсбург, 7 грудня 2007 р. – CEPEJ (2007) 13) // Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства – К., 2015. – С. 489–496.

Керівні принципи для кращого виконання наявних рекомендацій про медіацію в сімейних справах і медіацію в цивільних справах (Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (ЄКЕП-CEPEJ), Страсбург, 7 грудня 2007 р., CEPEJ (2007) 14) // Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – Київ, 2015. – С. 472–480.

Рекомендація № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в сімейних справах (прийнята Комітетом Міністрів 21 січня 1998 р. на 616-ому засіданні заступників міністрів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1116317&Site=CM.

Рекомендація № R (99) 19 Комітету Міністрів Ради Європи державами-членам щодо медіації в кримінальних справах (прийнята Комітетом Міністрів 15 вересня 1999 р. на 679-ому засіданні заступників міністрів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_828.

Рекомендація Rec (2001) 9 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо альтернатив судовому розгляду спорів між адміністративними органами й сторонами – приватними особами (ухвалена Комітетом Міністрів 5 вересня 2001 р. на 762-ому засіданні заступників міністрів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sc.gov.ua/uploads/tinymce/files/13.pdf.

Керівні принципи для кращого виконання наявної Рекомендації про альтернативні методи розв’язання спорів між адміністративними органами і приватними сторонами (Європейська комісія з питань ефективності правосуддя (ЄКЕП-CEPEJ) Страсбург, 7 грудня 2007 р., CEPEJ (2007) 15) // Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства. – К., 2015. – С. 481–488.

Рекомендація Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо медіації в цивільних справах (ухвалена Комітетом Міністрів 18 вересня 2002 р. на 808-му засіданні заступників міністрів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1568851&Site=COE.

Про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру. Типовий закон Комісії Організації Об’єднанихНацій по праву міжнародної торгівлі. Міжнародний документ від 24.06.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_l17.

Европейский кодекс поведения медиаторов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.bssclaw.ru.

Недо К. А. Особенности медиации в судопроизводстве Болгарии и проблемы имплементации общеевропейских стандартов медиации / К. А. Недо // Європейські перспективи. – 2015. – № 6. – С. 166–172.

Директива 2008/52/EС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти медіації у цивільних та комерційних справах. Міжнародний документ № 2008/52/ЄС від 21.05.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a95.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (dyrektywa w sprawie ADR w sporach konsumenckich) // Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2013.– 18 czerwiec. – L 165. – S. 63 – 79. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32013L0011


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.