Військовий чинник державного будівництва України (1917–1921 рр.): історико-правовий аспект

Микола Кравчук

Анотація


Досліджено роль і значущості Армії України у розбудові Української держави 1917–1921 рр. Визначено
етапи будівництва Війська України, зокрема, в період Української Центральної Ради, Гетьманату П. Скоро-падського, Директорії, ЗУНР, які є найбільш повчальними для сучасного державотворення у військовій сфері. Висвітлено основні засади розбудови Армії України в зазначений період. Проведено аналіз її формування: організації, забезпечення, законодавчого закріплення військового будівництва, вказано основні прорахунки. Всебічно висвітлено роль військового чинника в українському державнотворенні у зазначений період


Ключові слова


Українська Народна Республіка в добу Української Центральної Ради; Українська Держава за Павла Скоропадського; Армія УЦР; Військо УНР; Збройні сили України; Армія Української Держави; українське державотворення; законодавче закріплення військового будів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Верстюк В. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник / В. Верстюк, О. Дзюба, В. Репринцев. – К. : Наукова думка.– 1995.– 687 с.

Голубко В. Армія Української Народної Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державу / В. Голубко. – Львів : Кальварія, 1997. – 288 с.

Дещинський Л. Є. З історії боротьби УНР проти більшовицької агресії (грудень 1917 – січень 1918 рр.): уроки і сучасність / Л. Є. Дещинський // Держава та армія. – Львів, 1999 – № 377 – С. 3–10.

Енциклопедія українознавства. Загальна частина / Репринтне відтворення видання 1949 р. Інститутом Української археології Національної Академії наук України. – К., 1995.– 800 с.

Зінкевич Л. В. Розпад російської армії та український військовий рух в умовах національної революції на Україні (березень 1917 – лютий 1918 рр.): дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 20.0222 / Л. В. Зінкевич. – Львів, 1995. – 207 с.

Зозуля Я. Всеукраїнський військовий з’їзд в 1917 р. / Я. Зозуля // Вісті комбатанта. – 1967. – № 4.

Костюк П. Всеукраїнські військові з’їзди 1917 р. як чинник творення української держави [Електронний ресурс] / Петро Костюк // Всеукраїнський часопис для розумних і небайдужих. – Режим доступу : http://www.vox-populi.com.ua/rubriki/istoria/operacia-visla/vseukraienskivijskoviziezdi1917rokuakcinniktvorennaukraienskoiederzaviavtorkostukpetro.

Кравчук М. В. Правові основи будівництва Національних Збройних Сил України в 1914–1993 рр. (Орг-я, структура, штати): історико-правове дослідження / М. В. Кравчук. – Івано-Франківськ : Вид. «Плай». – Коломия : Вид.-поліграф. тов-во «Вік», 1997 – 292 с.

Крип’якевич І. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст.) 4-те вид., змін і доп. / І. Крип’якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів [та ін.]; упоряд. Б. З. Якимович.– Львів : Світ, 1992. – 712 с.

Печенюк І. С. Українські військові з’їзди – важливі першочергові заходи з українізації армії [Електронний ресурс] / І. С. Печенюк // Правозастосування: теорія, методологія та практика: зб. мат. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція». Режим доступу : www/LegalAcvity.com.ua, м. Київ, 13 квітня 2017 року: тези наукових доповідей. – К., 2017. – С. 254–257.

Сергійчук В. Українські державники: Всеволод Петрів / Володимир Сергійчук. – К. : ПП Сергійчук М. І.– 2008. – 296 с.

ЦДАВО України.– Ф.1076. – Оп.1.– Спр.13. – Арк. 28, 29.

ЦДАВО України.– Ф.1115. – Оп.1.– Спр.12. – Арк. 60


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.