КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИКО-ПРАВОВОГО УСТРОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Андрій Васильович Грубінко

Анотація


Грубінко А. В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою європейського союзу

Представлено погляди провідних українських і зарубіжних дослідників та аналітиків на проблему сутності і розвитку політико-правового устрою Європейського Союзу. Акцентовано увагу на дискусійному характері та неоднозначності пропонованих визначень політичної форми Союзу в рамках класичних політичних концепцій, сукупності факторів, що зумовлюють складність політико-правової характеристики ЄС на сучасному етапі його формування.

Грубинко А. В.Концептуальные подходы к проблеме политико-правового уклада Европейского Союза.

Представлены взгляды ведущих украинских и зарубежных исследователей и аналитиков на проблему сущности и развития политико-правового уклада Европейского Союза. Акцентировано внимание на дискусси-онном характере и неоднозначности предлагаемых определений политической формы Союза в рамках класси-ческих политических концепций, совокупности факторов, которые предопределяют сложность политико-пра-вовой характеристики ЕС на современном этапе его формирования.

Grubinko A. Conceptual approaches to the problem of Europe Union’s political-law order.

In the article the looks of the leading Ukrainian and foreign researchers and analitics to the problem of essence and development European Union’s political-law order are presented. Attention on debatable character and ambiguousness of the offered determinations of Union’s political form within the framework of classic political conceptions, aggregate factors which predetermine complication political-law description of EU on the modern stage of his forming is accented.


Ключові слова


Європейський Союз; політико-правовий устрій; європейська інтеграція; федералізм; субсидіарність

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Словник-довідник Європейського Союзу / [ред. Ю. Марченко]. – К. : К.І.С., 2001. – 152 с.

Treaty on European Union // Official Journal. –C 191. –29 July 1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eur-lex.europa.eu/en/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html

Мартиненко П. Європейський Союз: реформування через Конституцію / П. Мартиненко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – Вип.10. Ч. ІІ.: Зовнішня політика і дипломатія: погляд із ХХІ століття / [за заг. ред. М.А. Кулінича, Л.С. Тупчієнка, В.Г. Ціватого]. – К., 2004. – С. 70–91.

Кондратенко С. Политико-правовые альтернативы устройства Европейського Союза / С. Кондратенко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : статті і матеріали. – Вип. 2 / під. ред. М. С. Бурьяна та І. В. Грицьких. – Луганськ : Альма-матер, 2006. – С. 89–92.

Кернз В. Вступ до права Європейського Союзу : навч. посіб. / В. Кернз ; [пер. з англ.] – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 381 с.

Буряк П. Ю. Європейська інтеграція і глобальні проблеми сучасності / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало. – К. :

Хай Тек Прес, 2014. – 336 с.

Європейська інтеграція / уклад. : М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох ; [пер. з нім. М. Яковлєва]. – К. : Вид. дім. «Києво-Могилянська Академія», 2007. – 394 с.

Політика європейської інтеграції : навч. посіб. / [під ред. д.ф.н., проф. В. Г. Воронкової]. – К. : ВД «Професіонал», 2012. – 512 с.

Вінникова Н. Європейський Союз у глобальних політичних процесах (інтеграційний вимір) / Н. Вінникова // Нова парадигма: – 2013.– Вип. 65. – Ч.2. –С. 159–165.

Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми / [за ред. В.П. Горбатенка]. – К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2005. – 332 с.

Treaty Establishing a Constitution for Europe// Official Journal. – 2004. – C310. –16 December. – 482 р.

Бобицький Н. Лісабонський договір і майбутнє ЄС– пацієнт швидше живий, ніж мертвий?» / Н. Бобицький// Зовнішні справи. – 2008. – № 8. – С. 10–12.

Дідікін А. Лісабонський договір і реформа правової системи Європейського Союзу / А. Дідікін // Юри-дичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 42–43.

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community // Official Journal.– 2007.– C 306. – 17 December.

Грубінко А.В. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС/ А. В. Грубінко// Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33–35.

Кондратенко С. Политико-правовые альтернативы устройства Европейського Союза / С. Кондратенко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: Статті і матеріали. – Вип. 2 / під. ред. М. С. Бурьяна та І. В. Грицьких. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – С. 89–92.

Гі Ферховстадт. Сполучені Штати Європи. Маніфест для нової Європи / Гі Ферховстадт; [пер. з англ.]. – К.: «К.І.С.», 2007. – 68 с.

Мартинов А. Ю. Спільна зовнішня та оборонна політика Європейського Союзу (90-ті р.р. ХХ ст. – 10-ті р.р. ХХ ст.). Погляд з України: – моногр. / А. Ю. Мартинов. – К. : Інститут історії України НАН, 2009. – 262 с.