Повага до суду як один із принципів правової держави

Валентина Кравчук, Надія Сташків

Анотація


Досліджено повагу до суду як чинники належного функціонування правової держави. Встановлено, що
сильний, авторитетний, незалежний і захищений суд – це один із принципів правової держави, повага до судової влади – запорука її стабільності. Зазначено, що посилення гарантій незалежності та формування поваги до судової влади, підняття її авторитету, впевненість в її правоті, незалежності та об’єктивності забезпечує ефективне здійснення правосуддя, гарантує стабільність, мир і спокій у державі.


Ключові слова


правова держава; принципи правової держави; судова влада; повага до суду; авторитет суду; довіра до суду

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Гринюк Р. Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація : моногр. / Р. Ф. Гринюк. – К. : Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 388 с.

Про затвердження Коментаря до Кодексу суддівської етики: Рішення Ради суддів України № 1 від 04.02.2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/legislative_acts/20.

Загальна теорія держави і права: підруч. / М. В. Цвік, О. В. Петришин, Л. В. Авраменко та ін. ; за ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – Харків : Право, 2009. – 584 с.

Демин В. П. Принципы как форма научного познания / В. П. Демин – М., 1976. – 48 с.

Лебедєва О. В. Правова держава: поняття та принципи / О. В. Лебедєва // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 203–207.

Хорт І. В. Актуальні питання реалізації принципів правової держави в Україні / І. В. Хорт // Юридичний вісник. – 2010. – № 1(14). – С. 27–29.

Общая теория права и государства: учеб. / под ред. В. В. Лазарева. – [3-е изд., перераб. и доп.] – М. : Юристъ, 2001. – 520 с.

Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. – [вид. 5-те, зі змінами]: навч. посіб. – К. : Атіка. – 2001. – 176 с.

Кравчук М. В. Теорія держави і права (опорні конспекти): навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл]. – 3-є вид., змін. й доповн. / М. В. Кравчук (авт.-упоряд.). – К. : Всеукр. асоціація видавців «Правова дність», 2014. – 608 с.

Селіванов A. Судова влада в правовій державі: нові принципи забезпечення ефективності [Електронний ресурс] / А. Селіванов // Віче. – 2010. – № 16. – С. 12–14. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2010_16_6.

Гриценко І. С. Судова влада і громадянське суспільство: концепт взаємодії / І. С. Гриценко, С. В. Прилуцький // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 241–249.

Кравчук В. М. Проблема меж державної влади в умовах формування громадянського суспільства / В. М. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С. 7–9.

Сильний, авторитетний, захищений суд – це один із принципів демократичного суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zib.com.ua/ua/print/70072-silniy_avtoritetniy_zahischeniy_sud__ce_odin_iz_principiv_de.html.

Француз Т. І. Роль і місце судової влади в процесі захисту прав людини і громадянина / Т. І. Француз // Держава і право: зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001

Повага до суду і його рішень зміцнюють державність, правопорядок і законність, наголошується у заяві президії Ради суддів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/81647-povaga_do_sudu__yogo_rshen_zmtsnyuyut_dergavnst_pravoporyadok__zakonnst_nagoloshutsya_u_zayav_prezid_radi_suddv_ukrani_66276.html.

Остафійчук Л. А. Повага до суду і суддів як соціальна та правова цінність / Л. А. Остафійчук // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 5. – С. 320–325.

Судебная власть / под ред. И. Л. Петрухина. – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 720 с.

Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : моногр. / В. Д. Бринцев. – Х. : Право, 2010. – 464 с.

Кони А. Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной этики) [Электронный ресурс]. А. Ф. Кони // Избр. произведения. – M. : Госюриздат 1956. Режим доступа : http://az.lib.ru/k/koni_a_f/text_0060.shtml.

Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Б. Таманага. – К. : Вид. Дім «Києво-Мо-гилянська академія», 2007. – 208 с


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.