Особливості впровадження пілотного проекту Служби фінансових розслідувань

Антоніна Фаріон

Анотація


Визначено передумови формування та засади ефективного функціонування Служби фінансових
розслідувань в умовах запуску пілотного проекту з метою визначення стратегії боротьби з економічною
злочинністю. Зосереджено увагу на позитивні та негативні аспекти її існування. Окремим підходом в
статі розглянуто ключові моделі взаємодії контролюючих органів призначених для боротьби з фінансовими правопорушеннями в практикуючих країнах.

 

Определены предпосылки формирования и принципы эффективного функционирования Службы
финансовых расследований в условиях запуска пилотного проекта с целью определения стратегии борьбы с экономической преступностью. Сосредоточено на положительные и отрицательные аспекты ее существования. Отдельным подходом в статье рассмотрены ключевые модели взаимодействия контролирующих органов предназначенных для борьбы с финансовыми правонарушениями у практикующих странах.

 

The article defines the preconditions for the formation and principles of effective functioning of the Financial Investigations Service in the context of launching a pilot project to determine the strategy for combating economic crime. The focus is on the positive and negative aspects of its existence. A separate approach in the article deals with the key models of the interaction of controlling bodies for combating financial offenses in practicing countries.


Ключові слова


економічні правопорушення; фінансова поліція; фінансовий контроль; Служба фінансових розслідувань

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Законопроект «Про Державну службу фінансових розслідувань» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/22/622940/.

Волощук Р. Є. Служба фінансових розслідувань в Україні: необхідність створення та організаційні

моделі функціонування / Р. Є. Волощук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.

ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_

DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchnu_ekon_2015_1_32.pdf.

Кабмін схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/22/622940/.

Дрозд О. Ю. Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними

порушеннями / О. Ю. Дрозд, А. В. Тітко // Митна справа. – 2014. – № 4 (94). – Ч. 2. – С. 121–127.

Економічна безпека держави. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.

Звіт державної служби фінансового моніторингу України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170330/Zvit_2016.pdf

Гібридна Служба фінансових розслідувань. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/

gibridna_sluzhba_finansovih_rozsliduvan_n1422081.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.