Розмежування групового порушення громадського порядку з самоправством

Роман Олійничук

Анотація


Розглянуто групове порушення громадського порядку та самоправство як кримінально карані діяння
проти громадського порядку та моральності. Проаналізовано погляди науковців на правові категорії, які стосуються розмежування даних злочинів. Висвітлено наукові позиції щодо відмінностей між самоправством і груповим порушенням громадського порядку. Зроблено авторський висновок про відмінність складів досліджуваних злочинів.

 

Рассмотрено групповое нарушение общественного порядка и самоуправство, как уголовно наказуемые
деяния против общественного порядка и нравственности. Проанализированы взгляды ученых на правовые категории, которые касаются разграничения данных преступлений. Рассмотрены научные позиции о различиях между самоуправством, и групповым нарушениям общественного порядка. Сделано авторский вывод о различии составов исследуемых преступлений.

 

The group breach of public order and self-control as punishable acts against public order and morality are grounded. The researchers’ views of the legal categories relating to differentiation of these crimes are analyzed. The scientific positions on the differences between calls for actions which threaten public order and group breach of public order are considered. The author’s conclusion about the formulations of investigated crimes was made.


Ключові слова


кримінальна відповідальність; відмінності злочинів; ознаки; громадський порядок; групове порушення громадського порядку; самоправство

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Пилипенко І. В. Ознаки об’єктивної сторони кримінально-караного самоправства: порівняльно-право-вий аспект / І. В. Пилипенко // Молодий вчений. – № 9 (24). – ч. 1, вересень 2015. – С. 168–172.

Тимчук О. Л. Спеціально-кримінологічні засади запобігання самоправству / О. Л. Тимчук // Право та

державне управління. – 2015. – № 1 (18). – С. 44–49.

Чернов А. Проблемні питання визначення суспільно небезпечних наслідків самоправства / А. Чернов // Історико-правовий часопис. – 2015. – № 1. – С. 177–182.

Кузнецов В. В. Злочини проти громадського порядку та моральності : практ посіб. / В. В. Кузнецов; за

заг. ред. В. І. Шакуна. – К. : Паливода А. В., 2007. – 160 с. – (Практика та право).

Копотун І. М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: дис. ... кандидата юрид.

наук : 12.00.08 / Копотун Ігор Миколайович. – К., 2008. – 213 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України [Електронний ресурс]. – Режим

доступу : http://pravoznavec.com.ua/books/162/12354/28/#chapter.

Уголовный кодекс Украины: научно-практ. комментарий / Е. Н. Алиева, А. П. Бабий, Л. К. Гаврильченко и др. ; отв. ред. Е. Л. Стрельцов. – 7-е изд. перераб и дополн. – Х. : Одиссей, 2010. – 904 c.

Кримінальне право України. Особлива частина : підруч. / Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко, М. І. Мельник та ін. ; за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – [вид. 3-тє, переробл. та допов.]. – К. : Юри-дична думка, 2009. – 744 с.