Інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності в міжнародній практиці

Ольга Карапетян, Тетяна Скакун

Анотація


Досліджено інституційно-організаційне забезпечення фінансових розслідувань економічної злочинності
у розвинених країнах. Розглянуто інституційні моделі протидії економічній злочинності, які характерні для окремих країн. Визначено еталонні моделі країн, у яких існують діючі та ефективні механізми боротьби з економічною злочинністю. Обґрунтовано ряд положень міжнародної практики фінансових розслідувань економічної злочинності, які можуть бути імплементовані до вітчизняних реалій.

 

Исследованы институционально-организационное обеспечение финансовых расследований экономической преступности в развитых странах. Рассмотрены институциональные модели противодействия экономической преступности, характерных для отдельных стран. Определены эталонные модели стран, в которых существуют действующие и эффективные механизмы борьбы с экономической преступностью. Обосновано ряд положений международной практики финансовых расследований экономической преступности, которые могут быть реализованы к отечественным реалиям.

 

The article analyzes the institutional and organizational support of financial investigations of economic crime in developed countries. The institutional models of counteracting economic crime that are characteristic of individual countries are considered. The reference models of countries in which existing and effective mechanisms of combating economic crime exist. The article substantiates a number of provisions of the international practice of financial investigations of economic crime, which can be implemented to domestic realities.


Ключові слова


злочин; економічна злочинність; економічна безпека; фінансові розслідування; фінансова розвідка

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Белик В. Н. Финансовая Гвардия Италии: организационно-правовые основы деятельности: автореф.

дис. на здобування наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право» [Електронний ресурc] / В. Н. Белик. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content.

Бисага К. В. Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії [Електронний ресурс] / К. В. Бисага. – Режим доступу : file:///C:/Users/555/Downloads/

Unzap.

Їжак О. І. Європейський досвід організації системи протидії економічній злочинності [Електронний

ресурс] / О. І. Їжак. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1106/.

Лепський С. І. Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності / С. І. Лепський. – Право і суспільство. – № 2. – 2014. – С. 189–194.

Плеханов Д. О. Світова практика державного управління у сфері подолання податкової злочинності /

Д. О. Плеханов, С. Б. Темнов. – Наукові праці. Державне управління. – Вип. 230. – Т. 242. – С. 100–103.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.