Конструктивні особливості ст.163 Кримінального кодексу України «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер»

Ірина Єдинак

Анотація


Здійснено аналіз особливостей чинної конструкції ст. 163 КК України «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер». Досліджено їх вплив на стан і напрямки сучасних наукових досліджень проблем кримінально-правової охорони та-ємниці кореспонденції, проілюстровано значення таких особливостей для правозастосовної практики. Висловлено критичне ставлення автора щодо результатів тлумачення окремими вченими диспозиції ст. 163 КК України. Зроблено висновок про необхідність більш глибокого осмислення окремих конструктивних особливостей чинної редакції згаданої статті з метою напрацювання пропозицій щодо її подальшого удосконалення.

 

Осуществлен анализ особенностей действующей конструкции ст.163 КК Украины «Нарушения тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, что передаются средствами связи или через компьютер». Исследовано их влияние на состояние современных научных исследований проблем криминально-правовой охраны тайны корреспонденции, проиллюстрировано значения таких особенностей для правоприменимой практики. Изложено критическое отношения автора относительно результатов толкования отдельными учеными диспозиции ст. 163 КК Украины. Сделан вывод о необходимости более глубокого осмысления отдельных конструктивных особенностей действующей редакции упомянутой статьи с целью наработки предложений относительно ее дальнейшего усовершенствования.

 

The peculiarities of the current construction of the art. 163 of the Ukrainian Criminal Code. «The confidentiality violation of mailing, phone calls, telegraphic or other kinds of correspondence that are sent via mass media or computer»are analysed in the article. It has been examined their effect onto the state and the directions of the modern scientific researches on the problems of the criminal law protection of the correspondence confidentiality; also it has been illustrated the author’s critical opinion on the results of the explanation of the disposition of the art.163 of the Ukrainian Criminal Code by some particular scientists. It has been concluded that there is a necessity of the deeper
investigation of some particular constructive peculiarities of the mentioned article for its further improvement.

 

 


Ключові слова


кримінально-правова охорона; таємниця кореспонденції; спеціальні засоби; призначені для негласного зняття інформації

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. [Електронний

ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. [Електронний ресурс] /

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua.

Конституція (Основний закон) України № 888-IX від 20 квітня 1978 р. (зі змінами та доповненнями)

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.

rada.gov.ua.

Кримінальний кодекс України № 2341-III від 5 квітня 2001 р. (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення засобів захисту професійної діяльності журналістів: Закон України № 993-VIII від 4 лютого 2006 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

Кримінальне право України: бібліографія / уклад.: М. В. Галабала, В. О. Навроцький, С. В. Хилюк. – К. :

Атіка, 2004. – 288 с.

Кондратов Д. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / Д. Ю. Кондратов. – Харків, 2011. – 20 с.

Горпинюк О. П. Кримінально-правова охорона інформаційного аспекту приватності в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / О. П. Горпинюк. – Львів, 2011. – 22 с.

Кримінальний кодекс України. Науково-практ. коментар: у 2-х т. Т 2. / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов,

С. Б. Гавриш [та ін.] ; під заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, В. І. Борисова та В. І. Тютюгіна. – [5-те

вид., доп.]. – Харків : Право, 2013. – 1040 с.

Лихова С. Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V КК України) : моногр. / С. Я. Лихова. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Київський університет, 2006. – 573 с.

Кондратов Д. Ю. Таємниця кореспонденції як предмет злочину, передбаченого ст. 163 Кримінального

кодексу України / Д. Ю. Кондратов // Вісник кримінологічної асоціації України. – 2015. – № 1 (9). –

С. 94–105.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / В. Т. Бусел, О. В. Дмитрієв, Г. В. Латник [та

ін.] ; уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ Перун, 2007. – 1736 с.

Брич Л. Обмеження у кримінальному праві України права громадян на поширення інформації / Л. Брич // Вісник Львівського університету. – 2007. – Вип. 45. – С. 134–141. – (Сер. юридична).

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Ю. В. Александров, П. П. Андрушко, В. І. Антипов [та ін.] ; відп. ред. С. С. Яценко. – К. : А.С.К., 2002. – 936 с.

Навроцький В. О. Кримінальне право України. Особлива частина. Курс лекцій / В. О. Навроцький. – К. :

Знання, 2000. – 771 с.

Гопринюк О. П. Інформаційна приватність та її захист від злочинних посягань в Україні: моногр. /

О. П. Горпинюк. – Львів : ПП «Вид-во «Бона», 2014. – 324 с.

Кримінальне право України Особлива частина : підруч. у 2-х т. Т 1. / А. С. Беніцький, В. П. Бодаєвський, Г. Є. Болдарь [та ін.] ; під заг. ред. О. О. Дудорова та Є. О. Письменського. – Луганськ : Вид-во

«Еталон-2», 2012. – 780 с.

Кримінальний кодекс Української РСР / Міністерство юстиції УРСР. – Офіційний текст. – К. : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1961. – 135 с.

Кримінальний кодекс України: науково-практичний коментар / О. М. Алієв, А. П. Бабій, Л. К. Гаврильченко [та ін.] ; відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – [вид. 5-те, перероб. та доп.]. – Харків : Одіссей, 2008. – 800 с.

Кондратов Д. Ю. Кримінально-правова охорона таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кондратов Дмитро Юрійович. – Харків, 2011. – 215 с.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / А. М. Бойко, Л. П. Брич,

В. К. Грищук [та ін.] ; за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – [9-те вид., перероб. і доп.]. – К. :

Юридична думка, 2012. – 1316 с.

Прохніцький О. Конфіденційна інформація як предмет злочину / О. Прохніцький // Підприємництво,

господарство і право. – 2009. – № 10. – 79–82.

Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України : у 2-х ч. / П. П. Андрушко,

Т. М. Арсенюк, О. Г. Атаманюк [та ін.] ; за заг. ред. М. О. Потебенька. – К. : ФОРУМ, 2001. – 2001. –

с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.