Деякі аспекти розгляду та вирішення цивільних справ про усунення від права на спадкування

Ірина Черніцька

Анотація


Досліджено особливості розгляду та вирішення цивільних справ про усунення від права на спадкування. Проаналізовано судову практику та положення цивільного законодавства, якими визначаються підстави та способи усунення від права на спадкування. З’ясовано особливості розгляду справ про усунення від права на спадкування.

 

Исследованы особенности рассмотрения и разрешения гражданских дел об устранении от права на
наследование. Автором проанализированы судебную практику и положения гражданского законодательства, которыми определяются основания и способы устранения от права на наследование. Выяснено, особенности рассмотрения дел об устранении от права на наследование.

 

The article deals with the peculiarities of consideration and resolution of civil cases concerning the removal
from the right to inheritance. The author analyzes the jurisprudence and provisions of civil law, which determine the grounds and methods for eliminating the right to inheritance. The peculiarities of consideration of cases of removal from the right to inheritance have been clarified.


Ключові слова


спадщина; спадкоємець; спадкодавець; усунення від права на спадкування; суд; спадкові справи

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Цивільний кодекс України, № 435-ІV прийнятий 16 січня 2003 року, (з наступними змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44.

Цивільний кодекс УРСР № 1540-VI від 18 липня 1963 р. (втратив чинність) // Відомості Верховної

Ради УРСР. – 1963. – № 51.

Римське приватне право: підруч. [для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів] / О. А. Підопригора. – К. : Ін Юре, 2001. – 440 с.

Фурса С. Я. Спадкове право. Теорія та практика: навч. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса. – К. :Атіка,

– 496 с.

Жилінкова І. В. Актуальні питання спадкового права України : матер. до семінару / І. В. Жилінкова. –

Ксилон, 2009.

Заїка Ю. О. Спадкове право: навч. посіб. / Ю. О. Заїка, Є. О. Рябоконь. – К. : Юрінком Інтер, 2009. –

с.

Заїка Ю. О. Спадкове право: навч. посіб. – К. : Істина, 2006. – 216 с.

Заїка Ю. О. Замах на вбивство як підстава усунення від спадщини / Ю. О. Заїка // Вісник Луганського

університету МВС України. Спецвипуск. – Ч. 2. – 2000. С. – 232–237.

Рябоконь Є. О. Усунення від права на спадкування / Є. О. Рябоконь // Вісник Київського національного

університету імені Тараса Шевченка. – 2005. – Вип. – № 67–69. С. 71–74. – (Сер. «Юридичні науки»).

Мічурін Є. О. Спадкове право: практика застосування / Є. О .Мічурін, С. О. Сліпченко, О. Є. Кухарєв. –

Харків : Юрсвіт, 2009. – 464 с

Спадкове право України : навч. посіб. / О. Є. Кухарєв. – К. : Алерта, 2013. – 328 с.

Цивільне право України : підруч. за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданчика. – [3-тє вид.,

перероб. і допов.]. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 976 с.

Цивільне право України : навч. посіб. / Ю. В. Білоусова [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. – К. : Прецедент, 2007. – 448 с.

Харьковська цивилистическая школа: грани наследственного права : моногр. / И. В. Спасибо-Фатеева, О. П. Печеній, В. И. Крат [и др.] ; под. ред. И. В. Спасибо-Фатеевой. – Харьков, 2016. – 608 с.

Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України : у 2-х т. / відп. ред. В. Г. Ротань. – [2-ге вид.]. – Х. : Фактор, 2010. – Т 1. – 800 с.

Ухвала Верховного Суду України за справою № 6-2087св08 від 19 березня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/1659557.

Ухвала Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ по справі за

№ 6-180св15 від 11 березня 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.

ua/Review/43140325.

Ухвала Верховного суду України по справі № 6-6032св08 від 25 березня 2009 р. [Електронний ресурс].

– Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/4501660.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.