Становлення правового регулювання іпотеки земельних ділянок на території України

Ірина Цвігун

Анотація


Досліджено процес становлення та розвитку інституту іпотеки на території України. Проаналізовано законодавчі положення різних періодів, а також теоретичні розробки з даного питання.

 

Исследовано процес становления и развития института ипотеки на территории Украины. Проанализировано законодательные положения разных периодов, а также теоретические разработки по данному вопросу.

 

The article is devoted to the study of the process of formation and development of the mortgage
institute on the territory of Ukraine. The author analyzes the legislative provisions of different periods, as well as theoretical developments on this issue.


Ключові слова


застава; іпотека; земельна ділянка; іпотечні правовідносини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Латинская юридическая фразеология / Б. С. Никифоров. – М., Юридическая литература, 1979. – С. 106.

Журавель А. В. Розвиток інституту іпотеки в Україні: історичний досвід, проблеми та перспективи

[Електронний ресурс] / А. В. Журавель. – Режим доступу : http://www.disslib.org/rozvytok-instytutuipoteky-v-ukrayini-istorychnyi-dosvid-problemy-ta-perspektyvy.html)

Захарченко П. П. Історія держави і права України [Електронний ресурс] / П. П. Захарченко. – Режим доступу : http://sites.znu.edu.ua/ua_statehood_history/sereda/ Microsoft_Word_-_zakharchenko_p__-storVya_derzhavi_V_prava_ukra_ni.pdf.

Мірошниченко А. М. Земельне право України : підруч. – [3-тє вид.], доповн. і переробл. – К. : Алерта,

– 512 с.

Кізлова О. С. Застава в цивільному праві України (концептуальні засади та правова природа) [Електронний ресурс] / О. С. Кізлова. – Режим доступу : http://disslib.org.

Рожкова М. А. Юридические факты гражданского и процесуального права: соглашения о защите

прав и процессуальные соглашения / М. А. Рожкова; Исслед. Центр частного права. – М. : Статут,

– С. 17.

Кізлова О. Є. Еволюція інституту застави в контексті державотворення України (історико-правові

аспекти) : автореферат. дис. к.ю.н. – О., 1998. – С. 3.

Юрченко А.Д. Історія розвитку права власності на землю в Україні (друга половина XVII – перша половина XIX століття) / А. Д. Юрченко, І. С. Будзілович, М. І. Переходюк // Землевпорядкування. – 2001. – № 3. – С .65.

Гринько Р. В. Історія становлення та розвитку забезпечення виконання зобов’язань в Україні /

Р. В. Гринько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua.

Музиченко П. П. Історія держави і права України : навч. посіб. – К, 2000. – 664 с.

Кулинич П. Іпотека в Україні: на шляху з минулого в майбутнє / П. Кулинич // Українське комерційне

право. – 2002. – № 2. – С. 3–13.

Красніков О. М. З історії іпотечного кредитування в Україні / О. М. Красніков // Фінанси України. –

– № 4. – С. 94–104.

Башмаков А. А. Основные начала ипотечного права / А. А. Башмаков. – Либава, 1891. – 400 с.

Садиков О. Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации / О. Н. Садиков. – М. : Статут,

– С. 17.

Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве. – М.,1999. – 284 с.

Цивільний кодекс Української РСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/

laws/show/1540-06/print1489264745687711.

Конституція (Основний Закон) Української Радянської соціалістичної республіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/001_001.

Земельний кодекс Української РСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/

laws/show/2874%D0%B0-07.

Нормативно-правові акти з питань іпотеки / Держ. агентство земел. ресурсів України ; упоряд. :

М. О. Євдокимов [та ін.]. – К. : Ред. журн. «Землевпорядний вісник», 2007. – 480 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.