Еволюція становлення та розвитку командитних товариств

Аліна Філімонова

Анотація


Проаналізовано еволюцію корпоративних підприємств у процесі вдосконалення підходів до організації
форм ведення бізнесу. Подано теоретичне обґрунтування еволюції становлення та розвитку одного з видів господарських товариств – командитного товариства. Окреслено основні етапи розвитку командитного товариства як різновиду «товариства на вірі» й своєрідного феномена як суб’єкта підприємницької діяльності та цивільного права.

 

Проанализировано эволюцию корпоративных предприятий в процессе совершенствования подходов к
организации форм ведения бизнеса. Представлено теоретическое обоснование эволюции становления и развития одного из видов хозяйственных обществ – коммандитного общества. Определены основные этапы развития коммандитного общества как разновидности «товарищества на вере» и своеобразного феномена как субъекта предпринимательской деятельности и гражданского права.

 

The article analyzes the evolution of corporate enterprises in the process of improving approaches to the
organization of business forms. Theoretical substantiation of the evolution of the formation and development of one of the types of business partnerships - a command partnership. The main stages of the development of a limited partnership as a kind of «society in faith» and a peculiar phenomenon as a subject of entrepreneurial activity and civil law are outlined.


Ключові слова


корпоративне управління; підприємницькі об’єднання; корпорації; господарські товариства; повне товариство; командитне товариство; каменди; командитисти

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Господарський кодекс України: Закон України № 436 від 16.01.2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 18,

–20, 21–22. – Ст. 144.

Про господарські товариства: Закон України № 1576-XII від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної

Ради України. – 1991. – № 49. – Ст. 682.

Історія виникнення господарських товариств [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://

studfiles.net/preview/5170455/page:30/.

Господарські товариства [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uristinfo.net/hozjajstvennoepravo/101-mk-galjantich-gospodarske-pravo-ukrayini/2560-glava-14-gospodarski-tovaristva.html.

Корпоративне управління. Історико-правові аспекти виникнення корпорацій. Еволюція корпорацій як

організаційно-правових форм ведення бізнесу [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://megalib.

com.ua/content/7194_12Istoriko_pravovi_aspekti_viniknennya_korporacii_Evoluciya_korporacii_yak_

organizaciino_pravovih_form_vedennya_biznesy.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.