Щодо питання про прийомну сім’ю: деякі правові аспекти

Наталія Бутрин-Бока

Анотація


Досліджено одну із форм влаштування дітей, позбавлених батьківської опіки – прийомну сім’ю. Проаналізо-вано законодавчі акти, які регулюють порядок усиновлення дітей-сиріт. Проведено доктринальний та нормативний аналіз. Виведено певні підсумки та результати.

 

Исследовано одну из форм устраивания детей, лишенных родительской опеки – приемную семью.
Проанализированы законодательные акты, которые регулируют порядок усыновления детей-сирот. Проведен доктринальный и нормативный анализ. Выведены определенные итоги и результаты.

 

This article is devoted research of one of forms of arranging of children deprived of paternal guardianship –
receiving family. Legislative acts which regulate the order of adoption of children-orphans are analysed. An author is conduct a doctrine and normative analysis. Certain results and results are shown out.


Ключові слова


дитина; опіка; батьківське піклування; прийомна сім’я; влаштування дітей; фостерінг; форма виховання; усиновлення; державна опіка; права та інтереси дитини

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. –

Ст. 141.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 р. // Відомості Верховної Ради

України (ВВР). – 2005. – № 6. – Ст.147.

Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). –

– № 30. – Ст. 142.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю» від

04.2002 р. (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua]. http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/565-2002-%D0%BF.

Конвенція про права дитини від 20.11.1989 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.

rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Антокольський М. В. Сімейне право: підруч. – [Вид. 2-е, перероб. і доп.]. – М. : МАУП., 2002. – 336 с.

Бевз Г. М. Соціально-психологічні чинники виникнення та розвитку прийомного батьківства: авто-реф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Г. М. Бевз ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К., 2002. – 21 с.

Дніпропетровщина вивчить британський досвід реформування інтернатів [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=245197405.

Дружиніна Т. І. Деякі проблеми прийомної сім’ї як форми сімейного виховання дітей, які залишилися

без піклування батьків / Т. І. Дружиніна // Захист прав дитини в сучасній Росії: матер. наук.-практ.

конф. – М., 2004. – С. 158–159.

Ілляшенко Ю. Ю. Становлення та функціонування інституту прийомної сім’ї в Україні наприкінці

-х років ХХ ст. / Ю. Ю. Ілляшенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.chdu.edu.ua/

pdf/naukpraci/history/2006/48-35-8.pdf.

Історія розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської тур-боти в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.childfund.org.ua/for-specialists/

view/168/4.

Кияниця З. П. Сімейний патронат: перші кроки впровадження в Україні / З. П. Кияниця // Соціальна

робота в Україні: теорія і практика. – 2011. – № 1 (2). – С. 83–91.

Міхєєва Л. Ю. Інститут опіки та піклування в сучасних умовах / Л. Ю. Міхєєва // Держава і право. –

– № 5. – С. 53–59.

Мироненко В. П. Місце прийомної сім’ї у системі форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського піклування / В. П. Мироненко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2013. –

Вип. 60. – С. 219–224.

Соляник М. Г. Прийомна сім’я як одна з форм виховання дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування / М. Г. Соляник // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – Вип. 7. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. – C. 74–77. – Сер. № 11. («Соціологія. Соціальна робота. Соціальна педагогіка»).

Соціальна педагогіка. підруч. / за ред. проф. Капської А. Й. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. –

С. 293–310.

Статистика влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ї в

р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://sirotstvy.net/press_centre/news/2269.html?pg=4.

Фетісова О. В. Договір як підстава виникнення прийомної сім’ї / О. В. Фетістова // Захист прав дитини в сучасній Росії : матер. наук.-практ. конф. – М., 2004. – С. 164.

Харченко Ю. П. Особливості функціонування сімейних форм виховання в Україні / Ю. П. Харченко

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=81.

Цивільне право: підруч. Том 3 / под ред. А. П. Сергєєва, Ю. К. Толстого. – М., 2001. – 780 с.

Чашкова С. Ю. Проблеми правового регулювання відносин у прийомній сім’ї / С. Ю. Чашкова // Захист

прав дитини в сучасній Росії : матер. наук.-практ. конф. – М., 2004. – С. 146, 147, 155.

Шишко О. Прийомна сім’я як спосіб вирішення проблеми соціального сирітства / О. Шишко // Психологія особистості. – 2010. – № 1. – С. 210–218.

Шукуров Р. А. Прийомна сім’я з сімейного права Росії : дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид.

наук / Р. А. Шукуров. – Бєлгород, 2004. – С. 7.