Децентралізація та реформування місцевого самоврядування в Україні

Ірина Юркевич

Анотація


Проаналізовано теоретичні та практичні аспекти децентралізації як фундаменту в утвердженні демократії в Україні. Доведено важливість запровадження реформи з децентралізації влади на шляху розвитку України як демократичної правової держави. Проаналізовано законодавчу базу для проведення реформи з децентралізації влади. Досліджено проблеми децентралізації в Україні, визначено переваги децентралізованого управління та можливі ризики.

 

Проанализировано теоретические и практические аспекты децентрализации как фундамента в
утверждении демократии в Украине. Доведено важность внедрения реформы по децентрализации власти на пути развития Украины как демократического правового государства. Проанализировано законодательную базу для проведения реформы по децентрализации власти. Исследовано проблемы децентрализации в Украине, определено преимущества децентрализованного управления и возможные риски.

 

Theoretical aspects of decentralization as foundation of establishment of democratic model of governance are analyzed in the article. Importance of implementation of the reform of decentralization of power for development of Ukraine as democratic constitutional state is proved. The legislative framework for implementation of the reform of decentralization of power is analyzed. The author investigates the problems of decentralization in Ukraine, determines advantages of decentralized management and possible risks.


Ключові слова


децентралізація влади; держава; демократія; демократичне управління; громадянське суспільство; місцеве самоврядування

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Концепція реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333- 2014-%D1%80.

Бородіна О. А. Децентралізація влади в Україні: зміст, ризики, можливості та адміністративна

роль громадянського суспільства [Електронний ресурс] / Оксана Анатоліївна Бородіна // Reporter of the Priazovsyi State Tekhnical University. – 2015. – Режим доступу : http://eir.pstu.edu/bitstream/

handle/123456789/7756/22.pdf?sequence=1.

Глущенко Ю. Місцеве самоврядування в Україні: проблеми розвитку та фінансового забезпечення

[Електронний ресурс] / Юлія Глущенко // Державне управління та місцеве самоврядування. – 2015. –

Режим доступу : http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2015/2015_04(27)/28.pdf.

Крегул Ю. Реформування місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Крегул,

В. Батрименко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2016. – Режим доступу : file:///C:/

Users/user/Downloads/uazt_2016_1_4.pdf.

Скрипнюк О. Децентралізація влади як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу: теорія й практика [Електронний ресурс] / О. Скрипнюк // Віче : громадсько-політичний і теоретичний

журнал. – 2015. – № 12. – С. 22–24. – Режим доступу : www.viche.info.

Чудик Н. О. Децентралізація влади – шлях до народовладдя [Електронний ресурс] / Наталія Олегівна

Чудик // Актуальні проблеми правознавства. – 2016. – Режим доступу : http://appj.tneu.edu.ua/index.

php/appj/article/view/17/0.

Юридична енциклопедія : в 6 т. [Електронний ресурс] / редкол. : Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та

ін. – К. : Укр. енцикл., 2003. – Режим доступу : http://leksika.com.ua/19320925/legal/detsentralizatsiya.

Журавель Я. В. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування : автореф. дис.

на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 / Я.В. Журавель. – К., 2007. – 22 с.

Бучинська А. Й. Адміністративно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування за законодавством Украіни... : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07/ А.Й. Бучинська. – К., 2014 . – 20 с.

Батанов О. Функції територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування в Україні: автореф.

дис. …канд. юрид. наук. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 20 с.

Теліпко В. Е. Науково-практичний коментар Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» /

В. Е. Теліпко, С. А. Панасюк – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.

Кравченко В. В. Муніципальне право України : навч. посіб. / В. В. Кравченко, М. В. Пітцик. – К. : Атіка,

– 672 с.

Ткачук А. Ф. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід : посіб. / А. Ф. Ткачук, Р. Агранофф, Т. Браун. – К. : «ЗАПОВІТ», 1997. – 188 с.

Калінкін А. С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади: проблеми теорії та

практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / А. С. Калінкін; Держ ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. – Ужгород, 2016. – 17 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.