Правові аспекти професійної орієнтації учасників АТО

Оксана Шевчук, Наталія Ментух

Анотація


Досліджено правові аспекти соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільняються з військової служби. Вказано, що на основі аналізу наукових джерел сформульоване поняття професійної орієнтації військовослужбовців, які звільняються з військової служби. Визначено головну мету профорієнтаційної роботи з військовослужбовцями.

 

Исследовано правовые аспекты социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, увольняемых с военной службы. Подчеркнуто, что на основе анализа научных источников сформулировано понятие профессиональной ориентации военнослужащих, увольняемых с военной службы. Определено главную цель профориентационной работы с военнослужащими.

 

The article is devoted to the study of legal aspects of social and professional adaptation of servicemen who are released from military service. On the basis of the analysis of scientific sources, the notion of professional orientation of servicemen who are released from military service is formulated, the main purpose of vocational guidance work with servicemen is determined.


Ключові слова


професійна адаптація; соціальна адаптація; антитерористична операція; підготовка кадрів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про зайнятість населення : Закон України № 5067-VI від 05.07.2012 р. // Відомості Верховної Ради

України. – 2013 – № 24. – Ст. 243.

Концепція державної системи професійної орієнтації населення : Постанова Кабінету Міністрів

України № 842 від 17 вересня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 72. – Ст. 2426.

Про реабілітацію інвалідів в Україні: Закон України № 2961-IV від 06.10.2005 р. // Відомості Верховної

Ради України. – 2006. – № 2–3. – Ст. 36.

Професійна орієнтація : підруч. для студентів ВНЗ / Є. В. Єгорова, О. М. Ігнатович, В. В. Кобченко

та ін. ; за ред. О. М. Ігнатович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. –

Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 239 с.

Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитеро-ристичної операції : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 // Урядовий

кур’єр. – 2017. – № 119.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.