Принципи адвокатської діяльності у провадженні у справах про адміністративні правопорушення

В"ячеслав Пузирний

Анотація


Досліджено принципи адвокатської діяльності у проваджені у справах про адміністративні правопору-шення. Охарактеризовано види принципів адвокатської діяльності у проваджені у справах про адміністративні правопорушення. Відображено відомості щодо проблем реалізації принципів адвокатської діяльності під час виконання адвокатом своїх професійних обов’язків у проваджені у справах про адміністративні правопорушення.

 

Исследовано принципы адвокатской деятельности в производстве по делам об административных
правонарушениях. Характеризуются виды принципов адвокатской деятельности в производстве по делам об административных правонарушениях. Отражены сведения о проблемах реализации принципов адвокатской деятельности при исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей в производстве по делам об административных правонарушениях.

 

In the article, principles of advocacy activity in proceeding in administrative offence cases are investigated.
Kinds of principles of advocacy activity in proceeding in administrative offence cases are characterised. Data concerning problems of realisation of principles of advocacy activity are displayed during performance by a lawyer of professional duties in proceeding in administrative offence cases.


Ключові слова


адвокат; адвокатська діяльність; принципи; провадження; адміністративні правопорушення

Посилання


Ковалів М. В. Суб’єкти провадження у справах про адміністративні правопорушення / М. В. Ковалів //

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 1. – С. 153–162. –

(Сер. юридична).

Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. –№ 27. – Ст. 282.

Правила адвокатської етики : затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 9 червня 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unba.org.ua/assets/uploads/legislation/

pravila/2017-06-09-pravila- 2017_596f00dda53cd.pdf.

Принцип верховенства права: проблеми теорії і практики: у 2-х кн. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Конус-Ю, 2008. – Кн. 2 : Принцип верховенства права у діяльності держави та адміністративному

праві / відп. ред. В. Б. Авер’янов. – 314 с.

Рабінович М. П. Права людини і громадянина в Конституції України (до інтерпретації вихідних конституційних положень) / М. П. Рабінович. – Х. : Право, 1997. – 64 с.

Кабанець О. С. Верховенство права як ціннісна складова демократії. / О. С. Кабанець // Альманах права: наук.-практ. юрид. жур. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2012. –

Вип. 3. – С. 165–169.

Денисюк М. В. Принцип верховенства права як основа розвитку правової держави та громадянського суспільства / М. В. Денисюк // Альманах права: наук.-практ. юрид. жур. / Ін-т держави і права

ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2012. – Вип. 3. – С. 140–173.

Карась А. Г. Верховенство права як ціннісна характеристика права. / А. Г. Карась // Альманах пра-ва: наук.-практ. юрид. жур. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2012. –

Вип. 3. – С. 170–174.

Макаренко Л. О. Верховенство права як принцип природного права. / Л. О. Макаренко // Альманах

права: наук.-практ. юрид. жур. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К., 2012. –

Вип. 3. – С. 204–211.

Руднєва О. М. Міжнародні стандарти прав людини та принцип верховенства права: до проблеми

співвідношення правових явищ / О. М. Руднєва // Юридична Україна. – 2012. – № 4 (112). – С. 15–16.

Погребняк С. П. Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми / С. П. Погребняк // Вісник

Академії правових наук України. – 2006. – № 1 (44). – С. 26–36.

Теорія держави і права / за ред. С. Л. Лисенкова, В. В. Копєйчикова – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 368 с.

Рабінович М. П. Основи загальної теорії права та держави : навч. посіб. / М. П. Рабінович. – [Вид.

-те, зі змінами]. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства : прийнятий делегацією

дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі 1 жовтня 1988 р. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_343.

Северин К. М. Основні елементи принципу незалежності адвокатської діяльності на сучасному

етапі / К. М. Северин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2014. Т. 3. –

С. 162–165. – (Сер. «Право». – Вип. 28).

Варфоломеєва Т. В. Впровадження міжнародних правил адвокатської етики в Україні / Т. В. Варфоломеєва // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. – № 1 (14). – С. 7–20.

Северин К. М. Проблеми нормативного регулювання та реалізації принципу конфіденційності адвокатської діяльності/ К. М. Северин // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 9-2, т. 2. – С. 120–122. – (Сер. «Юриспруденція»).

Деханов С. А. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние) : автореф. дис. ... д-ра

юрид. наук : спец. 12.00.11 / С. А. Деханов. – М., 2010. – 48 с.

Дедов Д. И. Конфликт интересов / Д. И. Дедов. – М. : Волтерс Клувер, 2004. – 288 с.

Северин К. М. Принцип уникнення конфлікту інтересів в адвокатській діяльності / К. М. Северин //

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. – № 10-1, т. 1. – С. 151–153. –

(Сер. «Юриспруденція»).

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 7 грудня 1984 року // Відомості

Верховної Ради Української РСР. – 1984. –Додаток до № 51. – Ст. 1122.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.