Основні напрямки реформування законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні

Ірина Молень

Анотація


Досліджено основні напрямки реформування законодавства у сфері охорони здоров’я в Україні. Звернуто увагу на стан та рівень здоров’я населення в державі. Проаналізовано норми та положення чинних законодавчих актів, які є малодієвими і потребують значного удосконалення та приведення у відповідність до реальних відносин у медичній галузі. Розкрито основні аспекти запропонованих Верховною Радою України законопроектів, які покликані створити ефективний механізм фінансування надання медичних послуг і лікарських засобів, а також забезпечити доступність та якість медичного обслуговування населення в Україні.

 

Исследованы основные направления реформирования законодательства в сфере охраны здоровья в
Украине. Обращено внимание на состояние и уровень здоровья населения в государстве. Проанализированы нормы и положения действующих законодательных актов, которые являются малодиевимы и требуют значительного усовершенствования и приведения в соответствие с реальными отношений в медицинской отрасли. Раскрыты основные аспекты предложенных Верховной Радой Украины законопроектов, которые призваны создать эффективный механизм финансирования оказания медицинских услуг и лекарственных средств, а также обеспечить доступность и качество медицинского обслуживания населения в Украине.

 

The main directions of reforming the legislation in the field of health care in Ukraine are investigated. Namely, the attention was paid to the state and level of health of the population in the state. The norms and provisions of the current legislative acts that are ineffective and require significant improvement and alignment with the real relations in the medical sector are analyzed. The main aspects of the bills proposed by the Verkhovna Rada of Ukraine, which are designed to create an effective mechanism for the financing of the provision of medical services and medical products, as well as to ensure the availability and quality of medical care in Ukraine are outlined.


Ключові слова


охорона здоров’я населення; реформування законодавства; бюджетне фінансування; медична допомога; програма медичних гарантій; реімбурсація лікарських засобів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. [Електронний

ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.

Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт

Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua.

Снєгірьов П. Г. Базові характеристики провідних систем охорони здоров’я в контексті визначення

стратегії для України / Український медичний часопис. – Вип. 6 (116) – XI/XII 2016 р. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу : http://www.umj.com.ua.

Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за 2016 р. / МОЗ України, ДУ «УІСД МОЗ України». – К.,

– 516 с.

Про державний бюджет України на 2016 рік: Закон України № 928-VIII від 25 грудня 2015 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua.

Основи законодавства України про охорону здоров’я: Закон України № 2801-XII від 19 листопада

р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://

zakon0.rada.gov.ua.

Шафранський В. В. Європейська політика «Здоров’я-2020»: використання науково обґрунтованих

стратегій для отримання позитивних результатів / В. В. Шафранський // Економіка і право охорони

здоров’я. – 2016. – № 1. – С. 44–48.

Пашков В. М. Реформа охорони здоров’я від Уряду: аргументи за та проти [Електронний ресурс] /

Щотижневик АПТЕКА, 32(1003) від 24.08.2015 р. – Вип. 6–7. – Режим доступу : http://www.apteka.ua.

Рудий В. М. Законодавче забезпечення реформи системи охорони здоров’я в Україні / В. М. Рудий. – К. : Сфера, 2005. – 272 с.

Пашков В. М. Проблеми правового регулювання відносин у сфері охорони здоров’я (господарсько-правовий контекст) : моногр. / В. М. Пашков. – К. : МОРІОН, 2009. – 448 с.

Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1013-р. від 30 листопада 2016 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua.

Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення: Проект Закону України

№ 6327 від 10 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua.

Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню станом на

липня 2017 р.: Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 856 від 26 липня 2017 р. зі змінами

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства охорони здоров’я України. – Режим доступу :

http://www.moz.gov.ua.

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів: Проект Закону України № 6604 від 21 червня 2017 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua.

Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості: Проект

Закону України № 7117 від 18 вересня 2017 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради

України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.