ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ – ШЛЯХ ДО НАРОДОВЛАДДЯ

Наталія Олегівна Чудик

Анотація


Чудик Н. О. Децентралізація влади - шлях до народовладдя

Розглянуто теоретичні й практичні питання децентралізації влади. Акцентовано на тому, що закла­дена в нормах Конституції і законодавства України правова основа механізмів здійснення децентралізації не повною мірою відповідає філософії Європейської хартії місцевого самоврядування.

Зроблено висновок, що проведенню децентралізації з реальною передачею повноважень для справжньої самодостатності місцевого самоврядування нині перешкоджає низка об'єктивних і суб'єктивних небезпек роз­витку небажаних політичних наслідків. Як стверджує автор, альтернативи децентралізації немає, оскільки саме здійснення успішної децентралізації влади є запорукою ефективного територіального розвитку та забез­печення справжнього народовладдя в Україні.

Чудык Н. О. Децентрализация власти - путь к народовластию

Рассмотрены теоретические и практические вопросы децентрализации власти. Акцентировано на том, что заложенная в нормах Конституции и законодательства Украины правовая основа механизмов осуществле­ния децентрализации не в полной мере отвечает философии Европейской хартии местного самоуправления.

Сделан вывод, что проведению децентрализации с реальной передачей полномочий для истинной само­достаточности местного самоуправления ныне препятствует ряд объективных и субъективных опасностей развития нежелательных политических последствий. Но, как утверждает автор, альтернативы децентрали­зации нет. Именно осуществление успешной децентрализации власти является залогом эффективного терри­ториального развития и обеспечения истинного народовластия в Украине.

Chudyk N. Decentralization of power - the path to democracy

Theoretical and practical issues of decentralization of power are considered. Attention is paid to that the legal framework of mechanisms of realization of decentralization, which is established in the regulations of the Constitution and legislation of Ukraine, does not correspond to the philosophy of the European charter of local self-government to the full extent.

The conclusion is made that today the number of objective and subjective dangers of development of uncontrolled political consequences is an obstacle to the decentralization with the real delegation of powers for real self-sufficiency of local self-government. And, as the author asserts, there is no other alternative of decentralization. Because realization of successful decentralization ofpower is the guarantee for effective territorial development and providing of the real democracy in Ukraine.


Ключові слова


децентралізація влади; органи місцевого самоврядування; передача повноважень; справжнє народовладдя

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Про Стратегію сталого розвитку «Україна - 2020» [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12 січня 2015року № 5/2015. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації вла¬ди в Україні [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. - Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.

Про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо децентра¬лізації влади [Електронний ресурс] : Постанова Верховної Ради України від 31 серпня 2015 року № 656-VIII. - Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/656-19.

Що означають конституційні зміни щодо децентралізації в Україні. Висновки експертів [Електро¬нний ресурс] - Офіційний сайт ТСН..иа - Режим доступу : http://tsn.ua/politika/scho-oznachayut- konstituciyni-zmini-schodo-decentralizaciyi-v-ukrayini-visnovki-ekspertiv-484624.html.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.