Система суб’єктів публічної влади у сфері соціального забезпечення осіб з інвалідністю

Віталій Кондратенко

Анотація


Здійснено аналіз нормативно-правових актів, у яких закріплено повноваження органів публічної влади у сфері соціального забезпечення інвалідів. Запропоновано систему відповідних владних суб’єктів з розподілом на центральну, місцеву та допоміжну ланки.

 

Осуществлен анализ нормативно-правовых актов, в которых закреплены полномочия органов публичной власти в сфере социального обеспечения инвалидов. Предложена система соответствующих властных субъектов с распределением на центральное, местное и вспомогательное звенья.

 

The analysis of normatively legal acts in that plenary power of public government bodies are envisaged in the field of public welfare of invalids is carried out in the article. The system of corresponding imperious subjects is offered with distribution on central, local and auxiliary links.


Ключові слова


забезпечення прав і свобод; органи державної влади; особи з інвалідністю; публічна влада; соціальне забезпечення

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 26 черв. 1996 р. // Відомості

Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про Кабінет Міністрів України : Закон України № 794-VII від 27.02.2014 р. // Відомості Верховної

Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.

Про утворення Ради у справах осіб з інвалідністю : Постанова Кабінету Міністрів України № 628 від

09.2016 р. // Урядовий кур’єр. – 2016. – № 183.

Про затвердження Положення про Міністерство соціальної політики України : Постанова Кабінету

Міністрів України № 423 від 17.06.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 51. – Ст. 1655.

Міністерство соціальної політики України // Офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим

доступу: http://www.msp.gov.ua.

Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров’я України : Постанова Кабінету

Міністрів України № 267 від 25.03.2015 р. // Офіційний вісник України. – 2015. – № 38. – Ст. 1141.

Питання медико-соціальної експертизи : Постанова Кабінет Міністрів України № 1317 від

12.2009 р. // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 238.

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України : Постанова Кабінетів Міністрів України № 630 від 16.10.2014 р. // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 225.

Про затвердження Положення про Фонд соціального захисту інвалідів : Наказ Міністерства соціальної політики України № 129 від 14.04.2011 р. // Офіційний вісник України. – 2011. – № 34. – Ст.1413.

Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190.

Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.