Правове регулювання виїзду українських громадян за кордон та в’їзду в Україну

Юрій Зарембський

Анотація


Проаналізовано правове регулювання виїзду українських громадян за кордон та в’їзд їх в Україну крізь
призму запровадження біометричних паспортів та інших змін та новацій, які пов’язані з початком дії безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.

 

Проанализировано правовое регулирование выезда украинских граждан за границу и въезд их в Украине через призму введения биометрических паспортов и других изменений и новаций, связанных с началом действия безвизового режима со странами-членами Европейского Союза.

 

The legal regulation of the Ukrainian citizens departure abroad and their entry into Ukraine through the prism of the introduction of biometric passports and other changes and innovations related to the starting of the visa-free regime with the member states of the European Union are analyzed in the article.


Ключові слова


безвізовий режим; закордонний паспорт; біометричний паспорт; перетин кордону; громадянин

Посилання


Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р.

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.

rada.gov.ua/laws/show/3857-12.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17.

Про дипломатичний та службовий паспорти України: Указ Президента України від 14 травня 2015 р.

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.

gov.ua/laws/show/264/2015.

Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2014 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/152-2014-%D0%BF.

Про громадянство України. Закон України: від 18 січня 2001 р. [Електронний ресурс] / Офіційний

сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2235-14/page2.

Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус: Закон України від 20 листопада 2012 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5492-17.

Порядок провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання: Наказ Міністерства внутрішніх справ № 816 від 16 серпня 2016 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1241-16.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями) [Електронний

ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/

show/435-15/page21.

Правила перетинання державного кордону громадянами України: Постанова Кабінету Міністрів

України в № 57 від 27 січня 1995 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. –

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF.

Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р.

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.

rada.gov.ua/laws/show/3857-12.

Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт

Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3855-12.

Про Державну прикордонну службу України: Закон України від 3 квітня 2003 р. [Електронний ресурс] /

Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/661-15/page2.

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів № 7277 від 10.11.2017 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62857.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.