Проблемні аспекти кадрового забезпечення спеціалізовано антикорупційного прокуратури

Денис Демків

Анотація


Досліджено кадрове забезпечення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на основі аналізу теоретико-правових засад чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації. Визначено особливості системи формування кадрів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Запропоновано напрямки вирішення проблемних аспектів кадрового забезпечення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

Исследовано кадровое обеспечение Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основе
анализа теоретико-правовых основ действующего законодательства Украины и обобщений практики его реализации. Определены особенности системы формирования кадров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Предложены направления решения проблемных аспектов кадрового обеспечения Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

 

The article is devoted to the problem aspects of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office staff formation on the basis of the analysis of the theoretical and legal foundations of the current Ukrainian legislation and generalizations of its practical realization. The features of the staff formation system of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office are determined. The directions of solving the problem aspects of staff formation of the Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office are offered.


Ключові слова


кадрове забезпечення; Спеціалізована антикорупційна прокуратура; реформа прокуратури; відкритий конкурс на зайняття адміністративних посад

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Corruption Perceptions Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.transparency.

org/news/feature/corruption_perceptions_index _2016.

Вандін В. Є. Організаційно-правові засади діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

України: дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.10 / В. Є. Вандін. – Одеса, 2017. – 205 с.

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 р.» № 1699-VII. від 14.10.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://

zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1699-18.

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від № 1698-VII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1698-18.

Закон України «Про прокуратуру» № 1697-VII від 14.10.2014 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.

Ковальчук І. С. Проблемні аспекти організації і діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури / І. С. Ковальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 2. Том 3. – 2016. – С. 126–129. – (Сер. «Юридичні науки»).

Проневич О. С. Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській державно-правовій традиції / О. С. Проневич // Форум права. – 2015. – № 1. – С. 261–268.

Руденко М. Спеціалізована антикорупційна прокуратура: становлення, розвиток, організація та

функціонування / М. Руденко // Вісник прокуратури. – № 1. – 2016. – С. 5–13.

Співробітників Генеральної інспекції не допустили до конкурсу на антикорупційного прокурора

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zik.ua/ua/news/2015/10/28/spivrobitnykiv_generalnoi_

inspektsii_ne_dopustyly_do_konkursu_na_antykoruptsiynogo_prokurora_637545.